Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 4. mimořádné členské schůze (za r. 2009)

21. 6. 2010

 

 

 

 

Zápis z mimořádné členské schůze

 

22. dubna 2010

 

 

 

 

 

Zápis z II. mimořádné členské schůze Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň

 

Termín konání: 22. dubna 2010

 

Schůzi řídila: Květuše Skrbková

 

Zápis provedla: Petra Burgerová

 

Počet přítomných členů: 24

 

 

 

Program schůze:

 

1)      Zahájení

 

2)      Program

 

a.       rekapitulace Zprávy o hospodaření, stavu členské základny a Technické zprávy o stavu hřbitovu

 

b.      úprava stanov

 

                                                               i.      odvolání členů výboru a schválení nových členů

 

                                                             ii.      odvolání členů revizní komise a schválení nových členů

 

                                                            iii.      úprava stanov

 

                                                           iv.      volební komise

 

 

 

3)      Diskuze

 

4)      Závěr

 

 

 

 

 

 

 

1)      Zahájení

 

Paní K. Skrbková přivítala všechny přítomné členy, poděkovala za jejich účast na této mimořádné schůzi a informovala je o programu.

 

 

 

 

 

2)      Program

 

a.      rekapitulace Zprávy  o hospodaření, stavu členské základny, Technické zprávy o stavu hřbitovu

 

Členové výboru krátce zrekapitulovali: Správu o hospodaření za rok 2009, stav členské základy
a Technickou správu o stavu hřbitovu.

 

Rozpoutala se zde diskuze, co s neplatícími členy. Pan Burger znovu navrhl, aby hrobečky neplatících členů, byly zlikvidovány.

 

 

 

hlasování pro schválení Správy o hospodaření:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

Jednomyslně schválena Zpráva o hospodaření a zároveň členové mimořádné schůze vzali na vědomí Řádnou účetní závěrku a Technickou správu o stavu hřbitovu.

 

hlasování pro schválení Zpráva o výsledcích revizní komise:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně schválena Zpráva o výsledcích revizní komise.

 

 

 

b.      změna mandátu členů výboru

 

                                                              i.      odvolání členů výboru a návrh nových členů

 

Paní K. Skrbková představila jednotlivé členy výborů a zároveň představila jejich navrhované nástupce.

 

 

 

současní členové výboru

 

-          paní Skrbková, paní Ametová, paní Řezníková, pan Burger, pan Vitovský a paní Hlaváčková

 

nově navrhovaní členové výboru

 

-          paní Skrbková, paní Ametová, paní Řezníková , pan Burger a paní Štěpánková

 

 

 

hlasování pro odvolání současných členů:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně odvolán současný výbor ve složení  paní Skrbková, paní Ametová, paní Řezníková, pan Burger, pan Vitovský a paní Hlaváčková.

 

 

 

hlasování pro zvolení nově navrhovaných členů:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně schválen nově navrhovaný výbor ve složení paní Skrbková, paní Ametová, paní Řezníková , pan Burger a paní Štěpánková.

 

 

 

 

 

                                                            ii.      odvolání členů revizní komise a návrh nových členů

 

Paní K. Skrbková představila jednotlivé revizní komise a zároveň představila jejich navrhované nástupce.

 

 

 

současní členové výboru

 

-          paní Fikarová, pan Míček, pan Vlach

 

nově navrhovaní členové výboru

 

-          paní Fikarová, pan Štěpánek,

 

 

 

hlasování pro odvolání současných členů:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně odvolána současná revizní komise ve složení:  paní Fikarová, pan Míček, pan Vlach.

 

 

 

 

 

 

 

hlasování pro zvolení nově navrhovaných členů:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně schválena nově navrhovaná revizní komise ve složení: paní Iva Fikarová, pan Petr Štěpánek a paní Irena Pavlová.

 

 

 

 

 

                                                          iii.      úprava stanov

 

Paní K. Skrbková představila jednotlivé revizní komise a zároveň představila jejich navrhované nástupce.

 

 

 

čl. 2 Výbor sdružení a předseda výboru sdružení

 

Dle současných stanov je výbor sdružení  7 členný. Paní Skrbková navrhla upravit stanovy tak,
aby byly ve znění: „Výbor sdružení  je 5 – 7 členný. Funkční období je 3 leté a končí volbou nového výboru. Opětovné zvolení za člena výboru je možné.  Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru, který řídí činnost výboru. .....“

 

 

 

hlasování pro úpravu článku č. 2:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně byla tato změna odsouhlasena.

 

 

 

 

 

čl. 4 bod 3

 

Paní Skrbková představila současné znění čl. 4 bodu 3 a upřesnila nový návrh, který by ošetřil možnost svolání a zahájení mimořádné členské schůzce do 15-30minut po zjištění, že řádná členská schůzce není usnášeníschopná.

 

„Není-li členská schůze usnášeníschopná do 30minut od začátku jednání, svolá výbor mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat v co nejkratším termínu pro svolání řádné členské schůze.“

 

 

 

hlasování pro úpravu článku č. 4 bodu 3:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

 

 

čl. 6 bod 2

 

Hlasování o prodloužení funkčního období revizní komise.

 

Současné znění článku: „Revizní komise je 3 členná. Funkční období 2leté a končí volbou nové revizní komise.“

 

Nové znění: „Revizní komise je z pravidla 3 členná. Funkční období je 3leté a končí volbou nové revizní komise. Revizní komise se schází dle potřeby, minimálně 1x krát ročně.“

 

 

 

hlasování pro úpravu článku č. 6 bodu 2 :

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně schválena úprava čl. 6 bodu 2.

 

Paní Lucie Řezníková upozornila, že všechny změny stanov budou ještě konzultovány s právníkem
a správně formulovány.

 

 

 

Pan Štěpánek v rámci schvalování úprav stanov, navrhl, aby vždy do pozvánky na řádnou členskou schůzi bylo zároveň zahrnuto i svolání mimořádné členské schůze. Tímto se předejde případu neschopnosti usnášení řádné členské schůze.

 

 

 

                                                          iv.      schválení volební komise

 

 

 

Byl přednesen návrh o ustanovení volební komise, která zajistí volbu nového výboru.

 

Členy volební komise byly navrženi: pan Miroslav Fuksa, paní Irena Pavlová, paní Eva Racková.

 

 

 

hlasování o ustanovení volební komise:

 

pro:                       24 – všichni zúčastnění členové

 

proti:                    0

 

zdrželo se:          0

 

 

 

Jednomyslně schváleni členové volební komise.

 

 

 

 

 

3)      Diskuze

 

a)      odměny členů výboru

 

Členové apelovali na členy výboru, aby byli pravidelně finančně odměňováni za svou práci. Výbor poděkoval za tuto důvěru členů, ale vyjádřil svůj nesouhlas s vyplacením finanční odměny, vzhledem k současné finanční situaci sdružení. Členové výboru se tímto vzdali jakékoliv finanční odměny za rok 2009 ve prospěch sdružení.

 

Dále členové souhlasili s otevřením tohoto tématu na příští členské schůzi v roce 2010.

 

 

 

b)      Byl vznesen dotaz, zda při umrznutí dřevin či rostlin na pozemku hřbitovu, je možné zasadit namísto této novou dřevinu. Pan Burger informoval , že vysazení nové dřeviny je možné,
ale pouze po konzultaci s odborníkem na dřeviny a rostliny, hlavně s ohledem na sousedící dřeviny a rostliny. Paní Skrbková upozornila, že při vysazování nových dřevin či rostlin,
by jejich výše neměla přesáhnout  2m a šíře 1m.

 

c)       Paní Skrbková apelovala na členy, aby se zúčastnili první letošní brigády, která se uskuteční 1. května 2010.

 

 

 

4)      Závěr

 

Paní K. Skrbková  ještě jednou poděkovala za účast všech členů a za odsouhlasení výše uvedených bodů. Poté ukončila mimořádnou čl. schůzi.