Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 4. členské schůze (za r. 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z IV. členské schůze                                                                                                         

 

8. dubna 2010         

 

 

 

Zápis z IV. členské schůze Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň

 

 

 

Termín konání: 8. dubna 2010

 

Schůzi řídila: Květuše Skrbková

 

Zápis provedla: Petra Burgerová

 

Program schůze:

 

1.       Zahájení

 

2.       Zpráva o činnosti za uplynulé období

 

a.       Zpráva o hospodaření za rok 2009

 

b.      Zpráva revizní komise

 

c.       Zpráva o stavu členské základny

 

d.      Informace o změně vlastníka pozemku

 

e.      Technická zpráva

 

f.        Různé

 

3.       Diskuze

 

4.       Usnesení

 

5.       Závěr

 

 

 

1.     Zahájení

 

Paní K. Skrbková přivítala všechny přítomné členy, poděkovala jim za zaplacení členských příspěvků pro rok 2010 a také za jejich účast na této schůzi. V rámci zahájení členské schůze upozornila
na neschopnost hlasování vzhledem k nízkému počtu přítomných členů sdružení (48 členů) a zároveň informovala o nutnosti uspořádat mimořádnou členskou schůzi, která bude usnášení schopná. Mimořádná členská schůze musí být uspořádána do 14 dnů od data řádné členské schůze, a proto bylo její datum stanoveno na: . 22. dubna od 18hodin v Salesiánském divadle.

 

Dále pak apelovala na členy, kteří navštěvují pietní park s pejsky, aby dbali na čistotu a pořádek na pietním parku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Program schůze

 

a)      Zpráva o hospodaření s prostředky OS PPP za rok 2009

 

Paní T. Ametová seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2009 ke dni
31. 12. 2009, viz příloha č. 1 zápisu členské schůze.

 

Aktuální stav  prostředků na běžném účtu ke dni  8.4.2010 činí 221.000,- Kč.

 

 

 

b)     Zpráva revizní komise

 

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky a vše je tedy v naprostém pořádku. Výbor OS PPP hospodařil s přijatými členskými příspěvky rozumně. Zprávu revizní komise zpracovala paní Iva Fikarová, členka revizní komise.

 

Za revizní komisi citovala paní T. Ametová. Paní Iva Fikarová se z důvodu nemoci omluvila.

 

 

 

c)      Zpráva o stavu členské základny

 

 V roce 2008 výše členských příspěvků činila  213tis Kč.  Paní L. Řezníková seznámila přítomné s členskou evidencí za rok 2009 a informovala o nárůstu počtu členů
na 615. Z toho 35 zaplacených členských příspěvků je neidentifikovatelných. Počet nových členů za rok 2009 činí 113. Z celkového počtu 615 je  213 členů neplatících.

 

 Dále apelovala na  nutnost uvádět ve specifickém symbolu  číslo hrobečku  při  bezhotovostní platbě členských příspěvků. Pokud má některý člen více čísel hrobečků, pak uvádí pouze jedno číslo.

 

Při prezenci byla nově zaregistrovaným členům předána nová čísla hrobečků.

 

 

 

d)     Informace o změně vlastníka pozemku

 

Paní Skrbková informovala členy o tom, že Pozemkový fond zneplatnil stávající smlouvu. Novým vlastníkem pozemku se stala paní Brůnová a  firma Albafin. S novými vlastníky byla v měsíci březnu 2010 uzavřená nájemní smlouva na dobu neurčitou. Pronájem pozemku byl stanoven ve výši 400,- Kč ročně (2x 200,- Kč). Paní Skrbková poděkovala paní Brunové, zástupkyni firmy Albafin, za její vstřícnost při stanovení výše nájmu.

 

Paní Skrbková informovala členy, že výše pronájmu v minulých letech u Pozemkového fondu  činila  64.217,- Kč.

 

Další záležitosti potřebné k zajištění chodu pietního parku jsou řešeny již s novým vlastníkem , jedná se zejména o prodloužení Stavebního  povolení na dobu 10 let, vybudování  vodovodní přípojky.

 

 

 

 

 

 

 

e)      Technická zpráva

 

Pan K. Burger informoval o činnostech, které byly provedeny  
od minulé členské schůze.

 

V průběhu roku 2009 a začátkem roku 2010 bylo realizováno:

 

-          V rámci základní údržby bylo nutné porazit několik stromů, které byly shledány svým stavem jako nebezpečné. Poražení bylo realizováno v měsíci lednu a poslední stromy byly pokáceny v únoru 2010. Odstranění stromů bylo  v rámci možností provedeno   šetrně. Vzniklé drobné škody  byly  ze strany  provádějící firmy  uhrazeny.

 

-          Zasypání děr podél pietního parku a parkoviště štěrkem.

 

-          Byla zřízena nová vodovodní přípojka od zahr. kolonie k vyústění parku. V současné situaci výbor  vyjednává se zástupci zahrádkářské organizace o písemném souhlasu s užíváním vodovodní přípojky.

 

-          V listopadu 2009 byl proveden průklest zeleně. Další průklest bude proveden během roku 2010. Dále p. K. Burger informoval, že je zde možnost individuálního objednání prořezání vlastního stromku.

 

-          Pokračuje označování hrobečků novými čísly.

 

P.K.Burger upozornil na stav oplocení v zadní a přední části a informoval o tom, že v roce 2010 bude nutno investovat do celkové opravy oplocení včetně vstupní brány.

 

Pan Burger poděkoval jmenovitě panu Skalickému, Štěpánkovi a paní Štěpánkové za jejich pracovní aktivitu nejen při pravidelných brigádách, ale i při úpravách a zajištění chodu pietního parku.

 

f)       Různé

 

 

 

Paní K. Skrbková  poděkovala všem členům výboru za jejich práci při zajišťování chodu pietního parku.

 

První letošní brigáda je plánována na 1. sobotu v měsíci květnu 2010 od 10:00hodin s ohledem na počasí.

 

Paní K. Skrbková upozornila na ukončení mandátu členů revizní komise a informovala o nových náhradnících . Členem revizní komise i nadále zůstává paní Fikarová. Kandidáty, které bude představenstvo   navrhovat jsou paní Štěpánková a pan Štěpánek. Dále informovala , že se představenstvo rozhodlo snížit počet členů výboru ze 7 na 5 členů ,vzhledem k zaneprázdněnosti některých členů. Požádala v případě zájmu o návrh nových členů.

 

 

 

Dále paní K. Skrbková předala slovo paní Kazdové, která informovala o změně a zjednodušení webové stránky.

 

Nové webové stránky – www.petpieta.cz“

 

Změna by měla být provedena nejpozději do 3 týdnů. Staré webové stránky budou funkční ještě cca 1 měsíc  od zprovoznění nových  stránek.

 

Informovala o výhodách nových webových stránek – lepší zapamatování webové adresy, větší kapacita a tedy více prostoru pro fotografie, apod. Zároveň požádala o větší počet příspěvků. Zatím je pouze 1 přispěvatel.

 

 

 

Paní K. Skrbková požádala členy sdružení, aby   na  příští mimořádné schůzi   stanovili , popřípadě se vyjádřili k výši odměny pro členy představenstva.

 

 

 

3.     Diskuze

 

 

 

a)      Návrh na úpravu stanov, kdy počet členů výboru je v rozpětí např. 4 – 7 členů.

 

b)      Paní Brunová informovala,že se tady nachází příležitost převést pozemek   pod Magistrát města Prahy . Poděkovala paní Skrbkové za činnost a vedení OS PPP.

 

c)        Byl vznesen dotaz na plánované výdaje pro rok 2010. Plánovaným výdajem je vodovodní přípojka v hodnotě cca 50tis Kč, mimořádná údržba zeleně v průběhu roku (průklest), oprava oplocení v přední části, která je odhadována na cca 30tis Kč za materiál. Výbor předpokládá, že napnutí a opravu sloupků zajistí členové sdružení  svépomocí v rámci brigády. Je třeba počítat s pravidelnými výdaji a to za  sekání trávy v hodnotě cca 80tis Kč.

 

d)      Paní K. Skrbková požádala členy, zda by se mezi nimi nenašel dobrovolník, který by aktivně  hledal sponzory jménem OS PPP .

 

e)      Pan Burger požádal přítomné, aby  v případě , že zjistí jakýkoliv nedostatek  na pietním parku, zejména různé škody , poškození, aby neváhali a neprodleně telefonicky informovali členy výboru.

 

 

 

 

 

  1. Závěr

 

Paní K. Skrbková poděkovala všem členům za jejich účast a vyslovila přání, aby všichni dnes přítomní přišli i na příští mimořádnou schůzi dne 22. dubna 2010 od 18:00hodin.

 

 

 

Zápis z IV. členské schůze                                                                                                         

 

 

 

8. dubna 2010         

 

 

 

Zápis z IV. členské schůze Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň

 

 

 

Termín konání: 8. dubna 2010

 

Schůzi řídila: Květuše Skrbková

 

Zápis provedla: Petra Burgerová

 

Program schůze:

 

1.       Zahájení

 

2.       Zpráva o činnosti za uplynulé období

 

a.       Zpráva o hospodaření za rok 2009

 

b.      Zpráva revizní komise

 

c.       Zpráva o stavu členské základny

 

d.      Informace o změně vlastníka pozemku

 

e.      Technická zpráva

 

f.        Různé

 

3.       Diskuze

 

4.       Usnesení

 

5.       Závěr

 

 

 

1.     Zahájení

 

Paní K. Skrbková přivítala všechny přítomné členy, poděkovala jim za zaplacení členských příspěvků pro rok 2010 a také za jejich účast na této schůzi. V rámci zahájení členské schůze upozornila
na neschopnost hlasování vzhledem k nízkému počtu přítomných členů sdružení (48 členů) a zároveň informovala o nutnosti uspořádat mimořádnou členskou schůzi, která bude usnášení schopná. Mimořádná členská schůze musí být uspořádána do 14 dnů od data řádné členské schůze, a proto bylo její datum stanoveno na: . 22. dubna od 18hodin v Salesiánském divadle.

 

Dále pak apelovala na členy, kteří navštěvují pietní park s pejsky, aby dbali na čistotu a pořádek na pietním parku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Program schůze

 

a)      Zpráva o hospodaření s prostředky OS PPP za rok 2009

 

Paní T. Ametová seznámila přítomné členy s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2009 ke dni
31. 12. 2009, viz příloha č. 1 zápisu členské schůze.

 

Aktuální stav  prostředků na běžném účtu ke dni  8.4.2010 činí 221.000,- Kč.

 

 

 

b)     Zpráva revizní komise

 

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky a vše je tedy v naprostém pořádku. Výbor OS PPP hospodařil s přijatými členskými příspěvky rozumně. Zprávu revizní komise zpracovala paní Iva Fikarová, členka revizní komise.

 

Za revizní komisi citovala paní T. Ametová. Paní Iva Fikarová se z důvodu nemoci omluvila.

 

 

 

c)      Zpráva o stavu členské základny

 

 V roce 2008 výše členských příspěvků činila  213tis Kč.  Paní L. Řezníková seznámila přítomné s členskou evidencí za rok 2009 a informovala o nárůstu počtu členů
na 615. Z toho 35 zaplacených členských příspěvků je neidentifikovatelných. Počet nových členů za rok 2009 činí 113. Z celkového počtu 615 je  213 členů neplatících.

 

 Dále apelovala na  nutnost uvádět ve specifickém symbolu  číslo hrobečku  při  bezhotovostní platbě členských příspěvků. Pokud má některý člen více čísel hrobečků, pak uvádí pouze jedno číslo.

 

Při prezenci byla nově zaregistrovaným členům předána nová čísla hrobečků.

 

 

 

d)     Informace o změně vlastníka pozemku

 

Paní Skrbková informovala členy o tom, že Pozemkový fond zneplatnil stávající smlouvu. Novým vlastníkem pozemku se stala paní Brůnová a  firma Albafin. S novými vlastníky byla v měsíci březnu 2010 uzavřená nájemní smlouva na dobu neurčitou. Pronájem pozemku byl stanoven ve výši 400,- Kč ročně (2x 200,- Kč). Paní Skrbková poděkovala paní Brunové, zástupkyni firmy Albafin, za její vstřícnost při stanovení výše nájmu.

 

Paní Skrbková informovala členy, že výše pronájmu v minulých letech u Pozemkového fondu  činila  64.217,- Kč.

 

Další záležitosti potřebné k zajištění chodu pietního parku jsou řešeny již s novým vlastníkem , jedná se zejména o prodloužení Stavebního  povolení na dobu 10 let, vybudování  vodovodní přípojky.

 

 

 

 

 

 

 

e)      Technická zpráva

 

Pan K. Burger informoval o činnostech, které byly provedeny  
od minulé členské schůze.

 

V průběhu roku 2009 a začátkem roku 2010 bylo realizováno:

 

-          V rámci základní údržby bylo nutné porazit několik stromů, které byly shledány svým stavem jako nebezpečné. Poražení bylo realizováno v měsíci lednu a poslední stromy byly pokáceny v únoru 2010. Odstranění stromů bylo  v rámci možností provedeno   šetrně. Vzniklé drobné škody  byly  ze strany  provádějící firmy  uhrazeny.

 

-          Zasypání děr podél pietního parku a parkoviště štěrkem.

 

-          Byla zřízena nová vodovodní přípojka od zahr. kolonie k vyústění parku. V současné situaci výbor  vyjednává se zástupci zahrádkářské organizace o písemném souhlasu s užíváním vodovodní přípojky.

 

-          V listopadu 2009 byl proveden průklest zeleně. Další průklest bude proveden během roku 2010. Dále p. K. Burger informoval, že je zde možnost individuálního objednání prořezání vlastního stromku.

 

-          Pokračuje označování hrobečků novými čísly.

 

P.K.Burger upozornil na stav oplocení v zadní a přední části a informoval o tom, že v roce 2010 bude nutno investovat do celkové opravy oplocení včetně vstupní brány.

 

Pan Burger poděkoval jmenovitě panu Skalickému, Štěpánkovi a paní Štěpánkové za jejich pracovní aktivitu nejen při pravidelných brigádách, ale i při úpravách a zajištění chodu pietního parku.

 

f)       Různé

 

 

 

Paní K. Skrbková  poděkovala všem členům výboru za jejich práci při zajišťování chodu pietního parku.

 

První letošní brigáda je plánována na 1. sobotu v měsíci květnu 2010 od 10:00hodin s ohledem na počasí.

 

Paní K. Skrbková upozornila na ukončení mandátu členů revizní komise a informovala o nových náhradnících . Členem revizní komise i nadále zůstává paní Fikarová. Kandidáty, které bude představenstvo   navrhovat jsou paní Štěpánková a pan Štěpánek. Dále informovala , že se představenstvo rozhodlo snížit počet členů výboru ze 7 na 5 členů ,vzhledem k zaneprázdněnosti některých členů. Požádala v případě zájmu o návrh nových členů.

 

 

 

Dále paní K. Skrbková předala slovo paní Kazdové, která informovala o změně a zjednodušení webové stránky.

 

Nové webové stránky – www.petpieta.cz“

 

Změna by měla být provedena nejpozději do 3 týdnů. Staré webové stránky budou funkční ještě cca 1 měsíc  od zprovoznění nových  stránek.

 

Informovala o výhodách nových webových stránek – lepší zapamatování webové adresy, větší kapacita a tedy více prostoru pro fotografie, apod. Zároveň požádala o větší počet příspěvků. Zatím je pouze 1 přispěvatel.

 

 

 

Paní K. Skrbková požádala členy sdružení, aby   na  příští mimořádné schůzi   stanovili , popřípadě se vyjádřili k výši odměny pro členy představenstva.

 

 

 

3.     Diskuze

 

 

 

a)      Návrh na úpravu stanov, kdy počet členů výboru je v rozpětí např. 4 – 7 členů.

 

b)      Paní Brunová informovala,že se tady nachází příležitost převést pozemek   pod Magistrát města Prahy . Poděkovala paní Skrbkové za činnost a vedení OS PPP.

 

c)        Byl vznesen dotaz na plánované výdaje pro rok 2010. Plánovaným výdajem je vodovodní přípojka v hodnotě cca 50tis Kč, mimořádná údržba zeleně v průběhu roku (průklest), oprava oplocení v přední části, která je odhadována na cca 30tis Kč za materiál. Výbor předpokládá, že napnutí a opravu sloupků zajistí členové sdružení  svépomocí v rámci brigády. Je třeba počítat s pravidelnými výdaji a to za  sekání trávy v hodnotě cca 80tis Kč.

 

d)      Paní K. Skrbková požádala členy, zda by se mezi nimi nenašel dobrovolník, který by aktivně  hledal sponzory jménem OS PPP .

 

e)      Pan Burger požádal přítomné, aby  v případě , že zjistí jakýkoliv nedostatek  na pietním parku, zejména různé škody , poškození, aby neváhali a neprodleně telefonicky informovali členy výboru.

 

 

 

 

 

  1. Závěr

 

Paní K. Skrbková poděkovala všem členům za jejich účast a vyslovila přání, aby všichni dnes přítomní přišli i na příští mimořádnou schůzi dne 22. dubna 2010 od 18:00hodin.