Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 6. výroční a mimořádné členské schůze (za r. 2011)

26. 5. 2012

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ SCHŮZE

                                                                                   

                                                    OS    P P P

 

Datum konání:                     12. Dubna 2012, KD Ládví, Praha 8

Přítomno celkem:                42 členů

Přítomni za výbor OS PPP: Květuše Skrbková, Karel Burger, Lucie Řezníková, Renata Štěpánková

Přítomni za Revizní komisi: Petr Štěpánek, Irena Pavlová

Zapisovala:                              Petra Burgerová

 

Program členské schůze:

1)      Seznámení členů OS PPP s hospodařením za rok 2011

2)      Seznámení členů s výší vybraných členských příspěvků za rok 2011

3)      Zpráva o stavu členské základny OS PPP v roce 2011

4)      Roční závěrka – její schválení

5)      Zpráva Revizní komise

6)      Technická zpráva o stavu investic do údržby hřbitůvku a výhled údržby do roku 2012

7)      Návrh nového člena Revizní komise místo paní Ivy Fikarové, po dobu její nepřítomnosti

8)      Diskuse

 

Paní Skrbková přivítala všechny členy, poděkovala za jejich účast. Jménem výboru OS PPP navrhla vzhledem k nedostatečnému počtu členů OS PPP uspořádání Mimořádné členské schůze po stanoveném přerušení. Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové.

 

 

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

 

Paní Skrbková přivítala členy a zahájila Mimořádnou členskou schůzi. Předala slovo paní Štěpánkové, která seznámila přítomné členy OS PPP s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2011 viz. bod 1 – Příloha 1.

 

1)      Seznámení členů OS PPP s hospodařením za rok 2011

V roce 2011 bylo realizováno:

  1. Mimořádný prořez                        24.000,- Kč
  2. Sekání trávy a hrabání listí          45.411,- Kč

 

Plánované aktivity pro rok 2012:

  1. Nájemné pro rok 2012 zůstává ve výši 400,- Kč.
  2. Umístění kontejneru na vodu. Jeho instalace je plánována na konec měsíce dubna.

 

Kladný hospodářský výsledek se ziskem 42.565,- Kč.

Celkové příjmy v roce 2011 činily 150.806,- Kč.

Celkové výdaje v roce 2011 činily 108.241,- Kč.

 

Současně paní Štěpánková poděkovala všem členům za řádné placení členských příspěvků, které k tomuto hospodářskému výsledku přispěly.

Konečný stav na běžném účtu byl ke dni 31.12.2011: 205.395,91 Kč.

Současný stav na běžném účtu byl ke dni 11.4.2012: 251.449,91 Kč.

 

2)      Roční závěrka – její schválení

Paní Skrbková informovala přítomné členy o tom, že roční závěrka byla zahrnuta do Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011,která byla právě přednesena.

Dala tudíž o Závěrce hlasovat.

Proti:            O

Pro:               všichni přítomní členové

Zdržel se:    nikdo

3)      Seznámení členů s výší členských příspěvků a zpráva o stavu členské základny

Paní Řezníková informovala členy o výši členského příspěvku, který zůstal  pro rok 2012 stejný jako v minulých letech a to ve výši  500,- Kč.

Zároveň uvedla, že dle evidence platících členů, zaplatilo v průměru v roce 2011 255 členů z celkového počtu cca 2000 členů.

 

4)      Zpráva Revizní komise

Paní Pavlová seznámila členy se Zprávou Revizní komise.

Revizní komise provedla kontrolu, přijatých účtů, vydaných účtů, stejně tak přijatých

faktur.     

Faktury jsou řádné očíslovány. Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky a úroky z účtu.

Nejvyšší výdajová položka byla za údržbu zeleně.

Stav pokladny: 6.100,- Kč

Oproti loňskému roku došlo ke snížení výdajů o 103.256,- Kč.

Revizní komise zkonstatovala, že výbor OS PPP hospodaří s finančními prostředky dle stanov Občanského sdružení  PPP.

Zpráva Revizní komise viz. Příloha 2.

 

5)      Technická zpráva o stavu hřbitůvku

Pan Burger seznámil členskou schůzi s Technickou zprávou – viz Příloha 3.

Dále připomenul realizované brigády, kterých se ale zúčastňují hlavně členové výboru a několik„skalních příznivců“ hřbitova.

Tyto brigády jsou vždy 1. sobotu v měsíci. Zároveň všem, kteří se brigád zúčastnili, poděkoval a požádal všechny účastníky, aby se v rámci možností zúčastňovali dalších plánovaných brigád.

Další plánovaná brigáda by měla být v sobotu 12. května 2012.

Upozornil, že ani v tomto roce nebude pravděpodobně k dispozici dostatečné množství

vody.

Dále pan Burger seznámil členy s mimořádnými aktivitami, které byly provedeny v roce

2011:

-          mimořádný odvoz odpadu

-          pokračuje označování hrobečků novými čísly

-          v zimě odstranění ledu a sněhu s upozorněním na vstup na vlastní nebezpečí.

 

1)      Volba náhradníka za paní Ivu Fikarovou za člena Revizní komise

       Paní Skrbková informovala přítomné o tom, že z důvodu dlouhodobé nemoci paní

       Fikarové, která je členkou revizní komise, je nutno pro správné fungování této komise

       navrhnout náhradního člena komise. Požádala přítomné o návrh náhradního člena,

       který by v komisi pracoval po dobu nemoci paní Fikarové. Seznámila přítomné

       s pracovní náplní této pozice.

Paní Kristýna Mauerová se přihlásila jako náhradní člen revizní komise. Paní Skrbková dala o tomto náhradníkovi hlasovat.

Proti: 0

Pro: všichni

Zdržel se: 0

 

1)      Diskuse

Pan Burger upozornil na důležité technické práce na hřbitově, které je nutno provést v nejbližší době a požádal muže z řad členů, o pomoc s těmito pracemi.

Prořezání stromů

Paní upozornila na důkladnost prořezávání stromků – některé stromky prý byly prořezány zbytečně moc.

Paní Skrbková vzala upozornění na vědomí, ale sdělila, že údržbu provádí specializovaná firma. Každopádně přislíbila informovat specializovanou firmu. Dále upozornila, že je možnost se individuálně  s firmou domluvit na způsobu prořezu těch stromečků a keřů, které vyvolávají kritické ohlasy.

Pan Burger navrhl informování členů o termínu prořezávání stromů – vyvěšením na nástěnku. Záleží na členech, zda budou při prořezávce přítomni. Kdo nebude moci být přítomen, je nutné, umístit na hrobeček/stromek cedulku s informací, že si nepřeje, aby byl na něm prořez proveden.

Odvoz odpadu

Pan Burger požádal členy, aby když na hřbitově vidí, že odpad je plný, respektive odpad je i mimo popelnice, je nutné zavolat paní Skrbkové nebo panu Burgerovi, aby zajistili mimořádný odvoz odpadu. Důvodem je neodvezení odpadu popeláři, pokud se odpad nachází mimo popelnice.

Paní Skrbková členy požádala, aby se snažili udržovat na hřbitově i kolem popelnice

pořádek. 

Majitel pozemku

Paní se dotazovala, kdo je tedy v současné době majitelem pozemku a jak se vyvíjí tato

situace?

Paní Řezníková informovala, že v současné době Česká republika a pověřený Pozemkový fond. Zatím nikdo z Pozemkového fondu nekontaktoval výbor OS PPP a tedy stále platí nájemní smlouva s firmou Albafin a paní Brunovou.

Voda na hřbitově

Pan se dotazoval, jak je to tedy s vodou na pozemku?

Paní Skrbková se snažila nastínit řešení situace. Stávající stav je takový, že Zahrádkářská organizace nesouhlasí s připojením hřbitova k jejich vodovodnímu řádu.

Pan Burger vysvětlil, proč došlo ze strany Zahrádkářské organizace k vypovězení smlouvy o odběru vody z jejich řádu. Výbor v současné době pracuje na dvou způsobech řešení, jak zajistit alespoň minimální množství vody na hřbitově. Vzhledem k tomu, že řešení je stále v běhu a volí se finančně i způsobem zásobováním vodou ten nejvýhodnější postup, není možné zatím seznámit členskou schůzi s výsledným řešením.

 

Vzhledem ke skutečnosti, již nebylo dalších dotazů do diskuze, paní Skrbková uzavřela diskuzi , poděkovala všem členům za jejich účast a popřála jim hodně zdraví do dalšího roku s tím, aby složitou dobu, ve které se všichni nacházíme zdárně překonali.

Prezenční listina z Výroční členské schůze OS PPP je Příloha 4 (tři listy).