Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 5.mimořádné členské schůze (za r. 2010)

26. 9. 2011

Zápis z V. mimořádné členské schůze Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň

 

Termín konání: 12. dubna 2011 od 18:00 hod

 

Přítomno: 36 členů (seznam přítomných viz Příloha 4)

 

Za výbor OS PPP: Skrbková Květuše, Řezníková Lucie, Burger Karel, Štěpánková Renata, Kazdová Jana

 

Za revizní komisi: Irena Pavlová

 

Zápis provedla: Petra Burgerová

 

 

Program schůze:

 

1)      Seznámení členů OS PPP s hospodařením za rok 2010 a odsouhlasení roční závěrky členskou schůzí

2)      Seznámení členů OS PPP s výší vybraných členských příspěvků do konce prosince 2010 a jejich investice do péče o hřbitůvek v roce 2010 a výhled do roku 2011

3)      Informace o vlastnických vztazích k hřbitůvku

4)      Zpráva o stavu členské základny sdružení

5)      Technická zpráva

6)      Odměny členům výboru

7)      Diskuse

8)      Závěr

 

 

Pí. Skrbková přivítala všechny přítomné členy a seznámila je s programem členské schůze.

 

1) Seznámení členů OS PPP s hospodařením za rok 2010 a odsouhlasení roční závěrky členskou schůzí

 

Paní Štěpánková seznámila členy s výroční zprávou za rok 2010 (viz. Příloha 1).

Paní Taťána Ametová odstoupila z osobních důvodu ze své funkce.

Sdružení OS PPP je neziskovou organizací.

Příjmy byly tvořeny členskými příspěvky a úroky z běžného účtu. V roce 2010 nebyl pořízen žádný movitý majetek a nebyly vyplaceny odměny členům výboru.

 

Občanské sdružení hospodařilo v roce 2010 se ztrátou 72.293,- Kč.

Příjmy sdružení za rok 2010 činily 139.204,- Kč.

Náklady sdružení za rok 2010 činily 211.497,- Kč.

 

Prostředky na účtu – konečný zůstatek k 31.12.2010 činil 157.087,30 Kč.

Stav hotovosti byl 11.849,- Kč.

 

20. ledna 2011 byla na účet sdružení připsána částka 64.217,- Kč. Jedná se o vrácené nájemné za rok 2009 od Pozemkového fondu.

 

K dnešnímu dni (12.4.2011) má sdružení na svém účtu 227.084,- Kč.

 

Paní Skrbková poděkovala za seznámení členů s Výroční zprávou za rok 2010. Nikdo z členů nevznesl dotaz k Výroční zprávě.

 

Hlasování:

Pro: všichni přítomni

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Výroční zpráva byla schválena plným počtem přítomných členů.

 

 

 

2) Seznámení členů OS PPP s výší vybraných členských příspěvků do konce prosince 2010 a jejich investice do péče o hřbitov v roce 2010 a výhled do roku 2011

 

V roce 2010 neproběhla žádná investice a není plánována ani investice na rok 2011. Sdružení se snaží investovat pouze do nejnutnějších oprav a úprav, vzhledem k velmi malému počtu platících členů a tím nedostatku financí.

 

Pí. Pavlová za revizní komisi seznámila členy se Zprávou revizní komise (viz. Příloha 2).

 

Všichni zúčastnění členové vzali tuto Zprávu revizní komise na vědomí.

 

 

3) Informace o vlastnických vztazích k hřbitůvku

 

Pí Skrbková  informovala členskou schůzi o změně vlastnických vztahů k pozemku, na kterém zvířecí hřbitov leží. Upozornila na reálnou možnost vrácení pozemku do vlastnictví PF ČR.

 

 

4) Zpráva o stavu členské základny

 

Zprávu o stavu čkenské základny sdružení přednesla pí Řezníková.

Za rok 2010 přibylo do členské základny pouze 19 členů.

Celkový počet tedy činí 634 evidovaných členů a z toho neplatících je 290 členů. Toto číslo je však relativní, protože některé platby jsou opožděné nebo často je prováděna kumulace plateb (např. za období 2 roků).

 

 

 

5) Technická zpráva

 

P.Burger seznámil zúčastněné s Technickou zprávou o stavu a provozu (viz Příloha 3).

 

Všichni zúčastnění členové vzali tuto zprávu na vědomí.

 

 

 

6) Odměny členům výboru

 

Pí. Skrbková informovala členy o odsouhlasení odměn členům výboru za rok 2009 a  dále požádala členy o vyjádření se k odměnám členům výboru pro rok 2010.

Upřesnila, že se odměny týkají pouze členů výboru, nikoliv revizní komise.

 

Členové výboru vyjádřili svůj návrh na odměny v celkové výši: 10.000,- Kč za rok 2010 s tím, že se těchto odměn zřeknou ve prospěch OS PPP.

Členové sdružení vyjádřili svůj naprostý nesouhlas s tím, aby se členové výboru zříkali odměn, které jenom částečně pokryjí výdaje, jež mají členové výboru se zajišťováním provozu  hřbitova.

Pí. Skrbková tedy navrhla celkovou výši odměn 10.000,- s tím, že se tato částka rozdělí mezi členy výboru.

 

Hlasování:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0

Zdrželo se: 0 

 

Odměny v celkové výši 10.000,- za rok 2010 byla schválena plným počtem přítomných členů. Tato částka bude rozdělena mezi všechny členy výboru OS PPP.

 

Zároveň přítomní vyjádřili své poděkování za práci  členům výboru OS PPP.

 

 

7) Diskuze

 

Pí. Skrbková otevřela diskuzi a hned v úvodu informovala přítomné, že ke dni 30.9.2010 byl sdružením zahrádkářů zastaven přívod  vody a byla odpojena vodovodní přípojka.

 

 

P. Burger členy upozornil na člena pana Stanislava Skalického, který se stal dobrovolným „dvorním“ fotografem pietního parku. Nabídl členům možnost vypálení CD se všemi fotografiemi z pietního parku za úhradu výrobních nákladů.

 

Členové výboru znovu vyjádřili své znepokojení nad finanční situací OS PPP – nad neplatícími členy i nad těmi nepravidelně platícími.

 

Několik členů přišlo s několika návrhy na řešení dodávky vody na hřbitově (vrtaná studna, přípojka na jiný zdroj apod.). Výbor OS PPP je však upozornil, na to, že pokud nejsou jasná vlastnická práva nelze v tomto směru podnikat žádná opatření a činnost, která by mohla být považována za nedodržení nájemní smlouvy nebo za činnost, která je v rozporu s vydaným stavebním povolením.

Některé z návrhu mimoto přesahovaly stávající finanční možnosti sdružení.

 

Pí. Skrbková požádala paní Kazdovou, aby připravila na nástěnku webu v pietním parku urgentní žádost pro členy o uhrazení členských příspěvků. Vzhledem k velkému počtu neplatících členů, hrozí zánik OS PPP z důvodů neschopnosti zajistit finančně provoz a údržbu a tím i zánik samotného pietního parku.

 

Pí. Skrbková informovala, že s dosud zaplacenými příspěvky pro rok 2011, celkem částkou cca 60.000,- Kč, má sdružení finanční prostředky na správu pietního parku do poloviny roku 2011.

 

P. Burger informoval o organizování dobrovolných brigád každou první sobotu v měsíci. Na těchto brigádách stále probíhá rozdávání nových čísel na hroby oproti zaplacení členského příspěvku.

 

 

 

8) Závěr

 

Pí. Skrbková poděkovala všem členům za účast a předem je požádala o účast na další členské schůzi, která se uskuteční pravděpodobně v polovině dubna 2012.

 

Schůze byla ukončena v 19:25 hod.