Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 7. mimořádné schůze

27. 5. 2013

      Zápis z VII. Mimořádné členské schůze

Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň

10. Dubna 2013, 18:15hod


Schůzi řídila: Květa Skrbková

Program schůze:

1.       Zahájení

2.       Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2012 (Výroční zpráva)

a.      Zpráva o hospodaření za rok 2012

b.      Zpráva o výši vybraných členských příspěvků za rok 2012

c.       Zpráva o stavu členské základny

d.      Roční závěrka a její schválení

e.      Zpráva revizní komise

f.        Technická zpráva o stavu investic do údržby a výhled do roku 2013

3.       Diskuze

 

1.      Zahájení

Paní K. Skrbková rozhodla, vzhledem k nedostatečnému počtu členů a tedy jejich neusnášení schopnosti, o ukončení řádné členské schůze a po 15 minutách zahájila Mimořádnou členskou schůzi. Přivítala všechny přítomné členy, poděkovala jim za zaplacení členských příspěvků pro rok 2013
a také za jejich účast na této Mimořádné členské schůzi.

2.      Zpráva o činnosti za uplynulé období (Výroční zpráva)

Paní Štěpánková seznámila přítomné členy s Výroční zprávou, která zároveň obsahuje tyto body Zprávu o hospodaření za rok 2012, Zpráva o výši vybraných členských příspěvků za rok 2012, Zpráva
 o stavu členské základny a Roční závěrka a její schválení ke dni. Výroční zpráva je přílohou č. 1 Zápisu z mimořádné členské schůze.

Plánované aktivity pro rok 2013:

-            V roce 2012 došlo ke změně parcelního pozemku. Novým vlastníkem je Státní pozemkový úřad. Pro OS PPP Drahaň bude tedy nutné vyřešit nájemní smlouvu.

-            Pokud bude nadále využíván kontejner na vodu, je nutné zajistit jeho naplnění.

Nejvyšší nákladové položky byly základní údržba parku, odvoz odpadu od společnosti Ipodec a naplnění kontejneru na vodu.

Paní Štěpánková poděkovala členům za placení členských příspěvků a upozornila je,
že s jejich penězi je nakládáno velmi rozvážně. Důkazem toho je i hospodářský výsledek
pro rok 2012, který skončil v zisku. Paní Skrbková dala hlasovat o roční závěrce.
Pro: všichni
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Tímto byla roční závěrka OSPP pro rok 2012 schválena.

a)      Zpráva o stavu členské základny

Paní L. Řezníková poděkovala paní Štěpánkové a panu Štěpánkovi za řádnou evidenci členů, které se od loňského roku řádně věnují. Stav členské základny se v roce 2012 nezměnil. Dále se věnovala tématu nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Potvrdila, že je nutné oslovit Státní pozemkový úřad a pokusit se s nimi domluvit na nájemní smlouvě
a hlavně výši nájemného za rok.

b)      Zpráva revizní komise

Paní Pavlová přednesla vyjádření revizní komise, která provedla kontrolu účetnictví za rok 2012. Revizní komise zkonstatovala, že účetnictví OSPP je vedeno v souladu se zákony o účetnictví. Zpráva revizní komise je přílohou č. 2 Zprávy z mimořádné členské schůze. Paní  Pavlová za revizní komisi poděkovala výboru OS PPP Drahaň za vedení celého sdružení a jejího hospodaření.

c)       Technická zpráva o stavu investic do údržby a výhled do roku 2013

Pan Štěpánek přednesl Technickou zprávu, kterou připravil pan Burger, který se nemohl členské schůze zúčastnit. Technická zpráva je přílohou č. 3 Zápisu z mimořádné členské schůze. Zpráva zejména upozorňuje na to, že brigády, které se na pozemku konají, jsou dobrovolné, ale stále se výbor potýká s tím, že se jich účastní pouze členové výboru a pouze několik málo skalních příznivců z řad členů. Brigády se budou konat i nadále a to vždy první sobotu v měsíci. Nejbližší dobrovolná brigáda se bude konat první sobotu v měsíci květnu, tedy 4. Května 2013.

Zpráva dále uvádí, že je na pozemku instalován kontejner na vodu, ale dosud není zajištěno jeho doplňování. Několikrát se také stalo, že někdo vodu po naplnění vypustil nebo neoprávněně využil. V souvislosti s doplňováním kontejneru došlo k tomu, že někteří zahrádkáři vyvážení svůj odpad (shrabané listí) do tohoto kontejneru.

Na bráně byla také nově vyvěšena cedule s upozorněním, že pozemek není v případě náledí
či sněhu udržován. Není totiž v silách výboru, zajistit jeho pravidelnou údržbu. Je nutno tedy počítat s tím, že v případě sněhu či náledí, je vstup jen na vlastní nebezpečí.

Paní Skrbková požádala členy, aby v případě, že uvidí na pozemku něco podezřelého, co
 se neslučuje se stanovy OS PPP Drahaň, aby neprodleně informovali pana Karla Burgera, který má toto na starosti.

Paní Pavlová navrhla, aby se paní Maureová stala právoplatným členem výboru. V roce 2012 byla navržena jako dočasný zástup za paní Fikarovou, se kterou se dosud výboru nepodařilo navázat kontakt. Paní Skrbková dala o návrhu hlasovat.
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0

Paní Skrbková poděkovala členům a přivítala paní Maureovou mezi členy výboru.

3.      Diskuze

Paní Skrbková uvedla diskuzi a spolu s paní Řezníkovou znovu vysvětlily členům schůze historii i stávající situaci kolem vlastnictví celého pozemku. Dále členům přislíbila,
že v případě možných problémů při vyjednávání se Státním pozemkovým úřadem o nájemní smlouvě, se členové výboru budou i nadále maximálně snažit o nejschůdnější možnou cestu. Několik členů totiž vyjádřilo své obavy o osud pozemku, na kterém hřbitůvek leží.

Člen schůze navrhl, že zkusí kontaktovat dobrovolné hasiče v Ďáblicích, zda by nebyli ochotni pomoci s naplněním kontejneru.

Paní Skrbková požádala členy, aby se více zúčastňovali dobrovolných brigád, při kterých se dají probrat i různé dotazy členů osobně.

Paní Skrbková znovu poděkovala za účast na této Mimořádné členské schůzi a ukončila  ji.