Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z náhradní členské schůze OSPPP

24. 12. 2019

  

Zápis z Výroční členské schůze
Spolek přátel Pietního parku Draháň
 
Pan Burger zahájil schůzi v 18:10 hod, přivítal přítomné členy a přímo informoval, že při prezenci bylo zjištěno, že je přítomno pouze 18 členů z 512 registrovaných členů a schůze není usnášeníschopná.
Z tohoto důvodu navrhl Výroční členskou schůzi ukončit a v souladu se stanovami spolku svolat náhradní schůzi s novým programem. Navrhl, že Náhradní členská schůze bude zahájena v 18:20 hod.
 
Přítomno: 18 členů
 
Hlasování: všichni
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
 
Náhradní členská schůze spolku Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň
 
 1)      Zahájení schůze, návrh programu
Pan Burger zahájil Náhradní členskou schůzi a přednesl návrh upraveného programu schůze.
 
Program:
1.       Zahájení schůze, návrh programu
2.       Výroční zpráva za rok 2018 (Příloha č. 1)
3.       Technická zpráva za rok 2018/2019 (Příloha č. 2)
4.       Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2018 (Příloha č. 3)
5.       Volba nového výboru a kontrolní komise na další období
6.       Zpráva o hospodaření Spolku v roce 2019, schválení výdajů do konce roku 2019 (Příloha č. 4)
7.       Diskuze
8.       Návrh usnesení a závěr
 
Hlasování:
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh programu jednomyslně schválen.
 
2) Výroční zpráva za rok 2018
Paní Renata Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
- k 31. 12. 2018 měl Spolek 512 registrovaných členů
- celkem bylo na členských příspěvcích vybráno 101.100 Kč
- příspěvky zaplatilo 143 členů
Paní Štěpánková jménem členů Výboru poděkovala všem přítomným členům za placení příspěvků, protože jen díky příspěvkům Spolek existuje a je možné se o pozemek starat.
 
Hlasování o schválení Výroční zprávě bude v rámci Usnesení na závěru Náhradní členské schůze.
 
3) Technická zpráva 2018/2019
Pan Burger informoval členy o Technické zprávy, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
Koncem roku 2018 a v roce 2019 se Spolek potýkal s celou řadou problémů.
Rozbujelá vegetace si začíná vadit a uschlo mnoho stromů, převážně jehličnanů. V rámci brigád se muselo přistoupit k likvidaci suchých nebo poškozených stromů.
Byla ukončena spolupráce s panem Šrůtou. Pro letošní rok Výbor Spolku našel novou firmu, TV Facility Group, která od jara letošního roku provádí sekání trávy a vyhrabání listí.
 
V roce 2018 byly provedeny 4 brigády a v roce 2019 se uskutečnilo 5 brigád s ohledem na aktuální stav hřbitova.
Brigád se i nadále zúčastňují pouze členové Výboru !!!!!
1.       Brigáda uskutečněna 2. března 2019
-         nejnutnější práce pro úklid po zimě – mnoho stromů zlomených či rozlámaných
2.       Brigáda uskutečněna 23. března 2019
-         Odstranění zničených dřevin, prořez stromů, které zasahovaly větvemi do příjezdové komunikace.
3.       Brigáda uskutečněna 29. března a 30. března 2019
-         Prořez větví, vyhrabání listí, další den odvoz díky velkoobjemovému kontejneru.
4.       Brigáda uskutečněna 10. srpna 2019
-         Zprůchodnění cestiček, úklid a odstranění větví zasahujících do komunikace, další den odvoz velkoobjemovým kontejnerem.
5.       Brigáda uskutečněna 1. a 2. listopadu 2019
-          Prořez stromů, odstranění uschlých dřevin, následně další den proveden odvoz bioodpadu pomocí kontejneru.
 
Dále pan Burger apeloval na členy, aby se snažili dodržet jednodruhovost rostlin na pozemku. Na spoustě hrobů jsou nálety např. ořechů, lípy apod.
Výbor žádá všechny, kteří si budou jakkoliv upravovat keře nebo stromky sami, aby větve odstraňovali ze hřbitova úplně nebo je dávali přímo do popelnic, které jsou na pozemku a nenechávali větve kolem.
V zimních měsících bude, jako každý rok, na pozemku vyvěšena cedule, že vstup na pozemek je pouze na vlastní nebezpečí.
 
 
4) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2019
Paní Pavlová přednesla členům Revizní zprávu Kontrolní komise, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Kontrolní komise provedla kontrolu všech dokladů a faktur a neshledala žádné pochybení.
V roce 2018 byly celkové příjmy 100.171 Kč
Kontrolní komise poděkovala všem členům Výboru za jejich práci, tak jako každý rok, bez nároku na odměnu.
 
Hlasování:
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zpráva byla jednomyslně schválena.
 
5) Volba nového výboru a kontrolní komise na další období
·         Výbor Spolku předkládá návrh pro Výbor Spolku:
Lucie Řezníková
Květuše Skrbková
Stanislav Skalický
Renata Štěpánková
Karel Burger
 
Vzhledem ke skutečnosti, že složení výboru se v návrhu nemění, je o návrhu členů výboru podle stanov spolku hlasováno v bloku.
Hlasování o návrhu na složení Výboru Spolku
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
Složení Výboru bylo jednomyslně schváleno.
 
·         Výbor předkládá Návrh na složení Kontrolní komise:
Irena Pavlová
Kristýna Mauleová
Petr Štěpánek
 
Vzhledem ke skutečnosti, že složení komise se v návrhu nemění, je o návrhu členů komise, v souladu se stanovami, hlasováno v bloku.
Hlasování o návrhu složení Kontrolní komise:
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
Složení Kontrolní komise bylo jednomyslně schváleno.
 
 
6) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019 a schválení výdajů do konce roku 2019
Paní Štěpánková přednesla členům Zprávu o hospodaření spolku v roce 2019, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
K 20. 11. 2019 zaplatilo příspěvky 115 členů, vybraná částka byla 74.920 Kč. Jde o prozatím nejnižší příjem za posledních 12 let!
celkové náklady činily 108.034 kč
-          údržba zeleně činila 72.000 kč
-          sběr a odvoz odpadu činil 15.730 kč
Hospodářský výsledek by měl Spolek ukončit se ztrátou ve výši 33.114 Kč.
Je zde předpoklad, že i rok 2019 skončí se ztrátou, proto Výbor navrhuje neprovádět žádný mimořádný prořez. V roce 2020 je nutné provést nezbytný prořez suchých dřevin ve vlastní režii. Dokumentace k prořezu bude uvedena na webových stránkách Spolku. Bohužel, i nadále se brigád na odstranění dřevin zúčastňovali pouze členové Výboru Spolku. Výbor uvítá každého, kdo by chtěl s prořezem pomoci.
V tuto chvíli je hlavním cílem Výboru Spolku zabezpečit prostředky na pokrytí nezbytných nákladů související s údržbou zeleně  a provozem hřbitova na další období.
 
7) Diskuze/Různé
Pan Burger rok od roku je to v okolí hřbitova s podmínkami složitější. Nikdo nejeví zájem postarat se katastrofální stav cesty, která patří Bohnické psychiatrické léčebně.
Paní Řezníková -Jsme vděční firmě EKOSPOL, která vyšla vstříc s výší nájemného.
Problémem začíná být špatná platební morálka členů Spolku.
Paní Jarešová vznesla dotaz, zda někdo nemá tip, z čeho by se daly udělat ohrádky hrobečků? Namísto kulatiny?
Pan Burger paní Jarešové doporučil Baumax či Hornbach. Kulatina je impregnovaná a tak rychle nepodléhá zkáze.
Paní Štěpánková - Jarní prořez, který bude proveden v následujícím roce, bude radikálnější a paní Štěpánková věří, že bude na první pohled viditelný. V tuto chvíli si jednotlivé druhy rostlin vadí, některé stromy už jsou tam opravdu velké a přerostlé.
Paní Hájková navrhla, zda v rámci prořezu neoslovit zahradnické školy, aby učni v rámci nějaké jejich praxe nepřišli a neprořezali stromy a keře. Paní Štěpánková přislíbila, že tuto možnost prověří.
 
8) Návrh usnesení a závěr
P. Burger přednesl návrh usnesení:
Členská schůze bere na vědomí:
1) Výroční zprávu za 2019
2) Technickou zprávu za rok 2018/2019
3) Schválení složení Výboru Spolku a schválení složení Kontrolní komise Spolku
 
Současně Náhradní členská schůze schvaluje:
1) Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2018
2) Zprávu o hospodaření spolku za rok 2019 a schválení výdajů do konce roku 2019
Nikdo nevznesl žádnou další připomínku ani návrh změny.
Hlasování:
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
 
Usnesení z náhradní schůze bylo jednomyslně přijato a schváleno.
 
Tím byl vyčerpán schválený program schůze a p. Burger poděkoval členům za účast na schůzi a popřál jim vše nejlepší do nového roku 2020 a schůzi ukončil.