Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha 2 - Technická zpráva o stavu hřbitova zvířátek 2019

24. 12. 2019

  

Příloha č. 2
 
Technická zpráva o stavu hřbitova zvířátek Draháň:
 
Koncem roku 2018 a v roce 2019 jsme se potýkali s celou řadou problémů. Jednak se již projevuje to, že rozbujelá vegetace si navzájem začíná vadit a došlo k rozsáhlému uschnutí velkého množství stromků. Velkým dílem se na tom podílel i nedostatek přirozené vláhy. Z toho důvodu jsme v rámci brigád museli přistoupit k likvidaci suchých stromů.
Koncem roku 2018 jsme ukončili spolupráci s původní zahradnickou firmou p. Schrůty pro neshody v rozsahu a četnosti prací. Pro letošní rok jsme museli hledat jinou firmu, která by prováděla pravidelnou údržbu. Na základě průzkumu a poptávky jsme vybrali a uzavřeli smlouvu s firmou TV Facility Group a. s. – zahradnické služby, která provádí sekání trávy a vyhrabání listí od jara letošního roku.
 
V roce 2018 byly organizovány brigády čtyři.
·         První brigáda byla vyhlášená na den 12. května 2018. Jako standardně se brigády zúčastnili pouze členové výboru a pan Skalický. V rámci brigády byla udělaná úprava zeleně a byly vysbírány popadané větve ořešáků. Byla provedena provizorní oprava strženého plotu. Vzhledem k zákazu rozdělávání ohňů z důvodu extrémně suchého počasí jsme nemohli větve a odpad spálit. Naplnili jsme popelnici a zbytek zůstal před plotem.
·         Další brigáda byla dne 16. června 2018. Opět jako standardně pouze za účasti výboru, pana Skalického a paní Marušky. V rámci prací na dřevinách jsme museli odstranit větší množství keřů zimostrázu (buxusu), které zlikvidoval stejně jako letos zavíječ zimostrázový, a keře uschly. Dále pan Skalický opravil plot, který zničila stavební firma při příjezdu na sousední pozemek.
·         Další, v pořadí třetí brigáda byla organizovaná 8. září 2018. Tentokrát paní Štěpánková prozřetelně objednala kontejner o objemu 16 m3 na odvoz biologického odpadu. Kontejner jsme za poměrně krátkou dobu zaplnily uschlými dřevinami.
·         Poslední brigáda byla organizovaná 27. října 2018. Opět za účasti pouze členů necelého výboru a pana Skalického. Já jsem tentokrát chyběl. Opět byl objednán velkoobjemový kontejner o objemu na odvoz biologického odpadu, který se také plně využil. Byly posbírány rozpadlé zbytky ohrádek některých hrobů.
 
V letošním roce (2019) bylo organizováno pět brigád. Tentokrát je výbor prováděl s ohledem na aktuální stav hřbitova a ve dvou případech jsme je museli provést ve dvou dnech, tak abychom zajistili odvoz tak velkého objemu biologického odpadu. Brigád se stále zúčastňují pouze členové výboru a to i přesto, že jsou brigády publikovány oznámením ve vývěsce v dostatečném časovém předstihu.
·         První brigáda byla 2. března 2019. Při ní byly provedeny jen nejnutnější práce pro úklid po zimě, kdy pod tíhou sněhu bylo mnoho stromů zlomených, anebo měly zlámané velké větve. Dále bylo nutno zprůchodnit cestičky.
·         Druhá brigáda byla hned 23. března 2019. Při této brigádě bylo provedeno odstranění zničených dřevin, prořez stromů, které jsou v blízkosti plotu a zasahovaly svými větvemi do příjezdové komunikace.
·         Třetí brigáda byla ve dnech 29. března a 30. března 2019, kdy první den byl proveden úklid, prořez větví a vyhrabání listí. Další den byl přistaven velkoobjemový kontejner a veškerý bioodpad byl naložen. Současně byla provedena úprava prostorů těsně za plotem hřbitova, kam byl v minulostí odpad listí a trávy ze hřbitova firmou provádějící údržbu vyvážen.
·         V pořadí čtvrtá brigáda byla dne 10. srpna 2019, kdy bylo provedeno zprůchodnění cestiček, úklid a odstranění větví zasahujících do komunikace.
·         Pátá brigáda byla ve dnech 1. a 2. listopadu 2019. Byla provedena úprava hřbitova a odstranění uschlých dřevin a prořez stromu zasahujících do komunikace. Následující den byl proveden odvoz bioodpadu pomocí objednaného kontejneru. 
 
Koncem léta jsme měli problém s vyvážením kontejneru firmou Ipodec, kdy několikrát nedošlo k vývozu kontejneru a odpad tam byl několik týdnů. Dispečer firmy se na naše upozornění vymlouval nato, že vegetace zasahuje do příjezdové komunikace a firma si o větvě poškozuje vozidla. Navíc naši sousedé zahrádkáři nám pravidelně a statečně plnili popelnici a znečišťovali její okolí. Problém vyvážení odpadu jsme řešili s firmou a s Městskou částí Prahy 8, které komunikace patří.
 
Dalším problémem je shromažďování různých mladých individuí na parkovišti před hřbitovem, respektive mezi hřbitovy a znečišťování prostoru odpadky (plechovky od nápojů, PET láhve, krabičky od cigaret, lahve od alkoholu).
Jinak žádáme Vás, kteří si provádíte údržbu stromků sami, abyste, pokud možno větve odstranili ze hřbitova úplně nebo je dali do kontejneru.
Mnoho stromků rovněž uschlo v důsledku negativního působení okolní převyšující zeleně.Již se naplno začíná projevovat druhová nesourodost zeleně. Proto chceme, abyste se i Vy snažili udržet tzv. jednodruhovost zeleně na jednotlivých hrobech. Na řadě hrobů roste vedle původního stromu nebo keře ještě spousta náletových dřevin (růže, lípy, ořech apod.), Tyto nálety je nutné zlikvidovat dříve, než zničí původní zeleň.
Na mnoha hrobech jsou již zcela rozpadlé dřevěné ohrádky. Nejpozději na jaře by bylo nutné provést důsledné odstranění poškozených (neopravitelných) a ztrouchnivělých ohrádek.
Během letních měsíců stále funguje závoz vody do kontejnerů Dobrovolným hasičským sborem Staré Ďáblice. Voda se zaváží vždy na základě telefonické žádosti oproti finanční úhradě nákladů na dovoz vody v hotovosti.
V letošním roce se stále potýkáme s problémem, že nám cizí lidé, nejčastěji majitelé zahrádek z přilehlé zahrádkářské kolonie, plní popelnici svým odpadem. Samozřejmě je potom v okolí přeplněné popelnice nepořádek. Dále v souvislosti s vyvážením popelnice nastal v létě problém s firmou Ipodec, která najednou odmítala popelnici vyvážet. Údajně to bylo způsobeno neprůjezdností cesty zarostlé okolní zelení.
 
Údržba firmou TV Facility Group a. s. - zahradnické služby je prováděna kvalitně a vždy po vzájemném vyrozumění. Firma navíc vždy provádí odvoz trávy a vyhrabaného listí. I do budoucna výbor počítá s prováděním údržby prostřednictvím této firmy.
 
Dále bych chtěl na závěr zprávy upozornit, že v zimě bude na bráně opět umístěna cedule s výstrahou, že vstup v zimních měsících je na vlastní nebezpečí. Není v našich silách zajišťovat nebo platit úklid sněhu. Je nutno počítat s tím, že v případě sněhu, náledí apod. vstupujete na pozemek na vlastní nebezpečí.
Děkuji za pozornost.
Zpracoval: Karel Burger
 


Dobrý večer všem,
 
Opět Vás po roce vítám jménem výboru spolku na výroční členské schůzi. Hned na začátek bych Vás chtěl seznámit s návrhem programu, který je následující:
 
1.    Program schůze a jeho schválení
2.        Výroční zpráva za rok 2018
3.        Technická zpráva za rok 2018/2019
4.        Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2018
5.    Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019, schválení výdajů do konce roku 2019.
6.        Diskuze
7.        Návrh usnesení
 
 
Počet přítomných členů spolku …………….z celkového počtu 512 registrovaných členů.
 
 
S ohledem na to, že se nás jako obvykle sešla pouze část členů, navrhuji zrušit výroční členskou schůzi a v 18:15 hod svolat a zahájit Náhradní členskou schůzi.
Nechávám hlasovat kdo je pro návrh svolání Náhradní členské schůze dne 21. 11. 2019 v 18:15 hod:
 
Souhlasí s návrhem ………….        Proti návrhu ……………        Zdržel se hlasování ………….
 
 
Protože bylo jednomyslně odsouhlaseno svolání náhradní členské schůze, tak mi dovolte, abych jí zahájil návrhem programu schůze.
 
 Návrh programu náhradní členské schůze:
 
1.    Zahájení schůze, návrh programu
2.        Výroční zpráva za rok 2018 (Příloha 1)
3.        Technická zpráva za rok 2018/2019 (Příloha 2)
4.        Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2019
5.        Volba nového výboru a kontrolní komise na další období
6.    Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018, schválení výdajů do konce roku 2019 (Příloha 4).
7.    Diskuze
8.        Návrh usnesení
9.        Závěr
Má k programu někdo připomínky nebo návrh na změnu? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat, kdo souhlasí s navrženým programem:
Souhlasí s návrhem ………….    Proti návrhu ……………    Zdržel se hlasování ………….
 
Program mimořádné schůze byl jednomyslně schválen, a proto budeme pokračovat druhým bodem schváleného programu, a to je přednesením Výroční zprávy z rok 2018, kterou přednese paní Štěpánková, prosím.
 
Děkuji za zprávu, a pokud máte dotazy nebo připomínky prosím o jejich přednesení v diskuzi.
 
Třetím bodem programu je Technická zpráva, kterou přednese p. Burger.
 
Pokud máte dotazy nebo připomínky prosím o jejich přednesení v diskuzi.
 
Čtvrtým bodem programu je Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2018. O její přednesení požádám revizní komisi, konkrétně pana Štěpánka.
Děkuji za přednesení zprávy. Má k revizní zprávě někdo připomínky? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat, kdo souhlasí s přednesenou zprávou:
Souhlasí s návrhem ………….     Proti návrhu ……………    Zdržel se hlasování ………….
 
Pátým bodem programu je Volba nového výboru spolku a kontrolní komise na další období.
Předkládám návrh na složení výboru spolku:
·         ŘEZNÍKOVÁ   LUCIE,        
·         SKRBKOVÁ KVĚTUŠE,          
·         SKALICKÝ STANISLAV,                                           
·         ŠTĚPÁNKOVÁ RENATA,
·         BURGER KAREL.
Má někdo k návrhu složení výboru nějaké výhrady, pozměňující návrh nebo návrh na doplnění? Pokud ne, tak dávám hlasovat o návrhu na složení výboru Spolku OS PPP pro další období:
Hlasovat:
                            +………… členů,            – …………….,             zdrželo se………,
 
Jednomyslně schváleno.
 
Případný pozměňovací návrh:
 
Pozn.:
V případě pozměňovacího návrhu musí být hlasováno o každém členovi zvlášť!!!
 
Návrh složení kontrolní komise:
·         PAVLOVÁ  IRENA                  
·         MAULEOVÁ    KRYSTÝNA   
·         ŠTĚPÁNEK PETR  
Má někdo k návrhu složení kontrolní komise nějaké výhrady, pozměňující návrh nebo návrh na doplnění?
Pokud ne, tak dávám hlasovat o návrhu na složení kontrolní komise Spolku OS PPP pro další období:
Hlasovat:
                                 +……… členů,             – ………..,         zdrželo se ……….
 
Jednomyslně schváleno.
 
Případný pozměňovací návrh:
 
Pozn.:
V případě pozměňovacího návrhu musí být hlasováno o každém členovi zvlášť!!!
 
 
Šestým bodem programu je Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018, schválení výdajů do konce roku 2019, o jejíž přednesení požádám opět paní Štěpánkovou.
 
Děkuji za přednesení zprávy, má ke zprávě o hospodaření někdo připomínky? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat, kdo souhlasí s přednesenou zprávou:
Souhlasí s návrhem ………….     Proti návrhu ……………    Zdržel se hlasování ………….
 
 
Sedmým bodem je diskuze. Chtěl bych diskutující požádat, aby před přednesením svého příspěvku nebo poznámky uvedli své jméno. Tímto zahajuji diskuzi:
 
Pokud již nemá nikdo další příspěvek, uzavírám diskuzi a přejdeme k dalšímu bodu a tím je návrh usnesení.
 
Osmým bodem programu je návrh usnesení:
 
Návrh usnesení:
 
Náhradní členská schůze bere na vědomí:  
1)    Výroční zprávu za rok 2018,
2)    Technickou zprávu za rok 2018/2019,
3)    Schválení složení výboru Spolku OS PPP Draháň,
4)    Schválení složení Kontrolní komise spolku.
 
Náhradní členská schůze schvaluje:
1)    Revizní zprávu kontrolní komise za rok 2018
2)    Zprávu o hospodaření spolku v roce 2018, schválení výdajů do konce roku 2019
 
Pokud nemá nikdo návrh na doplnění usnesení, dávám hlasovat o návrhu usnesení z mimořádné členské schůze:
 
Souhlasí s návrhem ………….     Proti návrhu ……………    Zdržel se hlasování ………….
 
Posledním bodem schůze je její závěr. Vyčerpali jsme beze zbytku schválený program, a tak mi na závěr dovolte, abych Vám všem popřál mnoho zdraví a štěstí. Všem členům výboru chci poděkovat za velký kus práce, který odvádějí nejen při údržbě hřbitova, ale především při řešení problémů a otázek spojených s existencí a chodem hřbitova.
 
S ohledem na blížící se Vánoce a konec roku Vám výbor přeje hezké a klidné prožití Vánoc a do roku 2020 vše nejlepší, a hlavně mnoho zdraví a štěstí