Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze za rok 2017

31. 12. 2018

 Zápis z Výroční členské schůze spolku

 Občanské sdružení přátel Pietního parku Draháň
 
29. listopadu 2018
 
Pan Burger, který byl pověřen vedením schůze, přivítal přítomné členy a rovnou informoval, že v současném počtu, pouze 13, přítomných členů není schůze usnášeníschopná. Z tohoto důvodu Výroční členskou schůzi ukončil s tím, že navrhl upořádat náhradní schůzi v 18:15. Náhradní členská schůze se bude řídit novým programem.
 
Přítomno: 13 členů
 
Hlasování: všichni
Pro: všichni (13)
Proti: 0
Zdržel se: 0
 
Náhradní členská schůze
Po krátké přestávce pan Burger zahájil Náhradní členskou schůzi a představil členům program schůze.
 
Program:
1) Program schůze a jeho odsouhlasení
2) Výroční zpráva za rok 2017
3) Technická zpráva za rok 2017/2018
4) Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2017
5) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018, schválení výdajů do konce roku 2018
6) Návrh na doplnění výboru spolku
7) Diskuze
8) Návrh usnesení
9) Závěr schůze
 
Vedoucí schůze se dotázal, zda má někdo nějaký pozměňovací nebo jiný návrh. Protože změny ani jiný návrh nebyl, nechal hlasovat o tom, aby se Náhradní schůze řídila navrženým programem.
Hlasování:
Pro: všichni (13)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh programu byl jednomyslně schválen.
 
 
2) Výroční zpráva za rok 2017
Paní Renata Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
 
- k 31. 12. 2017 měl spolek 512 členy
- celkem bylo na příspěvcích vybráno 101.700 Kč
- příspěvky byly zaplaceny 121 členem
 
Paní Štěpánková jménem členů výboru poděkovala všem přítomným členům za placení příspěvků, protože jen díky příspěvkům spolek existuje a je možné se o pozemek starat.
 
Vedoucí schůze požádal přítomné, aby případné dotazy ponechali do diskuze a upozornil, že schválení Výroční zprávy proběhne v rámci bodu Usnesení.
 
 
3) Technická zpráva 2017/2018
Pan Burger informoval členy o Technické zprávy, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
Pan Burger členům sdělil, že v roce 2018 proběhly 4 brigády, kterých se vždy, bohužel, zúčastnily pouze členové výboru.
1. brigáda - vyhlášena na 12. května proběhla jen za účasti výboru - úprava zeleně a posbírání větví,
oprava strženého plotu,
2. brigáda - 16. června - opět jen za účasti výboru a pana Skalického - odstranění většího množství keřů. Vyskytl se problém s odstraněním větví a keřů – zákaz pálení.
3. brigáda - 8. září - byl objednán kontejner na odvoz biologického odpadu - došlo k odstranění keřů a menších stromků, které byly napadeny nebo byly suché, k čemuž přispělo letošní velké sucho a teplo
4. brigáda - 27. října - opět objednán velkoobjemový kontejner a byly odstraněny uschlé dřeviny a keře zničené invazí zavíječe zimostrázového.
 
Ke dni 29. 11. 2018 byla provedena kontrola dřevin a zeleně a je potřeba odstranit ještě cca 80 keřů a stromků. Z tohoto důvodu se výbor rozhodl zakoupit motorovou pilu a odstranění tak zajistí vlastními silami.
Výbor žádá všechny, kteří si budou jakkoliv upravovat keře nebo stromky, aby odpad dávali přímo do popelnic, které jsou na pozemku a nenechávali větve kolem.
Dále pan Burger apeloval na členy, aby se snažili dodržet jednodruhovost rostlin na jednotlivých hrobech. Na spoustě hrobečků jsou nálety např. ořechů, lípy apod.
Na jaře je třeba provést důkladné odstranění neopravených, ztrouchnivělých ohrádek hrobečků.
Záhadou je zmizení celého náhrobního kamene/desky na hrobečku paní Vojtové - pan Burger vznesl dotaz, zda si někdo nevšiml něčeho podezřelého.
V zimních měsících bude na pozemku vyvěšena cedule, že vstup na pozemek je pouze na vlastní nebezpečí.
 
 
4) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2017
Pan Štěpánek přednesl členům Revizní zprávu Kontrolní komise, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Kontrolní komise provedla kontrolu všech dokladů a faktur a neshledala žádné pochybení.
V roce 2017 byly celkové příjmy 104.292,- Kč
Kontrolní komise poděkovala všem členům výboru za jejich práci, kterou odvádějí bez nároku na odměnu.
 
P. Burger nechal hlasovat o revizní zprávě:
Hlasování:
Pro: všichni (13)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zpráva byla jednomyslně schválena.
 
 
5) Informace o hospodaření spolku v roce 2018 a schválení výdajů do konce roku 2018
Dalším bodem programu byla informace o hospodaření spolku v roce 2018, kterou paní Štěpánková přednesla:
·         k 20. 11. 2018 zaplatilo příspěvky 106 členů a 8 nečlenů, vybraná částka byla 89.900,- Kč
·         celkové náklady činily 75.350,- Kč
·         náklady na údržbu zeleně činily 44.850,- Kč
·         náklady na sběr a odvoz odpadu činily 13.661,- Kč
Hospodářský výsledek k 27. 11. 2018: +16.750,- Kč
Z důvodu neustálého se snižování příjmů, výbor navrhuje neprovádět podzimní mimořádný prořez zeleně. Za účelem snížení nákladů byla koupena motorová pila, která bude použita k prořezu zeleně.
 
Hlasování o zprávě o hospodaření a o provedení mimořádného prořezu:
Pro: 12 členů
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zpráva byla jednomyslně schválena.
 
 
6) Návrh na doplnění výboru spolku
Výbor spolku navrhuje rozšířit počet členů výboru v souladu se stanovami spolku na původních 5 členů. Dosud pracoval výbor po dva roky pouze ve 4 členném složení. Výbor navrhuje za člena výboru pana Skalického, který se účastní všech akcí a podílí se na práci výboru zatím jako řadový člen spolku.
P. Burger se dotázal přítomných, zda mají nějaký pozměňovací návrh. Žádný jiný návrh nebyl a tak nechal o návrhu hlasovat.
 
Hlasování o doplnění pana Skalického mezi členy výboru:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Další člen byl jednomyslně schválen.
 
 
7) Diskuze/Různé
Pan Lukeš - poděkoval výboru za práci a vznesl dva dotazy.
a) EKOSPOL - jak dlouhá je výpovědní lhůta? Pokud by byla ve smlouvě uvedena doba neurčitá, tak nejsme omezeni žádným konkrétním datem. Paní Řezníková se spojí s panem Lukešem, aby mu poskytla relevantní informaci o konkrétním datu.
b) Do kdy platí stavební povolení? Odpověď: Do konce roku 2021.
 
Pan Burger požádal členy spolku, pokud by si všimli něčeho nestandardního nebo, nějakého poškození apod., aby o tom neprodleně kontaktovali členy výboru, kteří zjednají nápravu.
V souvislosti s aktivitami, které kolem pozemku probíhají (revitalizace Bohnického hřbitova) se začíná objevovat dost velká spousta cizích lidí, kteří zajdou i na pozemek spolku.
 
Paní Pavlová se zeptala v souvislosti strženého plotu, zda o tom byli dělníci upozorněni.
 
Pan Burger: Ano, upozorněni byli, ale při pozdější osobní konfrontaci, si nebyli ničeho vědomi.
 
 
8) Usnesení a závěr
P. Burger přednesl návrh usnesení z Náhradní schůze spolku.
Členská schůze bere na vědomí:
1) Výroční zprávu za 2018
2) Technickou zprávu za rok 2017/2018
3) Rozšíření výboru s kooptací pana Skalického
 
Náhradní členská schůze schvaluje:
1) Revizní zprávu Kontrolní komise za rok 2017
2) Zprávu o hospodaření spolku za rok 2018 a schválení výdajů do konce roku 2018
 
K návrhu nebyly žádné připomínky ani námitky.
P. Burger nechal proto o návrhu hlasovat.
Hlasování:
Pro: všichni
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
 
Pan Burger popřál přítomným členům mnoho zdraví a štěstí, poděkoval členům výboru za velký kus práce a popřál jménem výboru vše nejlepší do nového roku 2019.