Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z náhradní členské schůze OSPPP 7.11.2017

21. 11. 2017

 zapis z 11 schuze

Zápis z Výroční členské schůze Spolek přátel Pietního parku Draháň

 

7. listopadu 2017

Pan Štěpánek, který byl výborem požádán o řízení schůze, přivítal přítomné členy, omluvil dva členy výrobu, že se z důvodu nemoci nemohou dostavit a rovnou informoval, že je přítomno pouze 12 členů a z toho důvodu není schůze usnášeníschopná. To byl důvod pro ukončení Výroční členské schůze. Výroční členskou schůzi p. Štěpánek ukončil s návrhem na svolání Náhradní členská schůze ještě téhož dne s upraveným programem a jejím zahájením v 18:15 hod.

Přítomno: 12 členů

Hlasování: Pro: všichni (12) Proti: 0 Zdržel se: 0

Náhradní členská schůze

1) Návrh programu náhradní členské schůze

Pan Štěpánek zahájil Náhradní členskou schůzi v 18:15 hod a seznámil přítomné s návrhem programu

náhradní členské schůze.

 

Program:

1)    Program schůze a jeho odsouhlasení

2)    Výroční zpráva za rok 2016

3)    Technická zpráva za rok 2016/2017

4)    Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2016

5)    Prodloužení dočasné stavby hřbitůvku - informace

6)    Informace o hospodaření spolku 2017, schválení výdajů do konce roku 2017

7)  Diskuze/Různé: prořez keřů a stromků, připomínky, náměty...

8)    Usnesení 9)Závěr

Hlasování o návrhu programu náhradní schůze:

Pro: všichni přítomní (12)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh programu jednomyslně schválen.

2) Výroční zpráva za rok 2016/2017

Paní Renata Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

-  k 31.12. 2016 měl spolek 522 členů

-  v roce 2016 bylo celkem na příspěvcích vybráno 92 820,- Kč

 

-  příspěvky byly zaplaceny pouze 157 členy

Paní Štěpánková jménem členů výboru poděkovala všem přítomným členům za placení příspěvků, protože jen díky příspěvkům je možné se o pozemek starat.

Hlasování o Výroční zprávě proběhne v rámci Usnesení na konci členské schůze.


3) Technická zpráva 2016

Pan Štěpánek seznámil členy s Technickou zprávou. Celá zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Byla organizována jedna brigáda a několik menších akcí, které byly spíše nárazové. Účast je opravdu

nízká a scházejí se tam pouze skalní členové spolku.

Výbor tímto žádá členy, aby při své návštěvě hřbitova, případně drobně poklidili i okolní hrobečky.

Vzhledem   ke  stále  se  snižujícímu   počtu  členských   příspěvků,   které  slouží  k  údržbě   parku,

pravděpodobně nebude možné brzy zajišťovat úklid a prořezy prostřednictvím firmy pana Šrůty.

Základní údržba byla v roce 2016 prováděna na základě smlouvy - konkrétně se jednalo o ostříhání a prořez zeleně. V roce 2017 bylo provedeno hrabání listí a 6x sekání trávy.

Nedávná vichřice se podepsala na stavu hřbitova - po celém pozemku je rozházená výzdoba, některé

dřeviny jsou poškozené. V případě pálení větví a listí, je nutné toto nahlásit hasičům.

Individuální ošetření zeleně je možné domluvit s panem Šrůtou, jehož firma zajišťuje prořezy zeleně.

V zimě bude na bráně umístěna výstraha:" V zimních měsících je vstup na pozemek pouze na vlastní nebezpečí." Není v silách spolku zajistit úklid sněhu.

4) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2016

Pan Štěpánek přednesl členům Revizní zprávu Kontrolní komise, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly žádné připomínky a tak nechal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování:

Pro: všichni přítomní (12)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zpráva byla jednomyslně schválena.

5) Prodloužení dočasné stavby hřbitůvku - informace

Paní Řezníkova seznámila členy s nově vydaným rozhodnutím resp. povolením o dalším užívání pozemku, které bylo spolku vydáno 20. 6. 2017. Toto povolení nabylo právní moci dne 18. 7. 2017 a jeho platnost je do 31. 12. 2021. Společně s tím dostal spolek souhlas i od majitele pozemku společnosti Ekospol.

6) Informace o hospodaření spolku v roce 2017, schválení výdajů do konce roku 2017

Paní Štěpánková přednesla členům informaci o hospodaření spolku v roce 2017 a návrh na schválení výdajů ještě do konce roku 2017.

K 5.11. 2017 zaplatilo členské příspěvky pouze 127 členů a 8 nečlenů

        Částka vybraná na příspěvcích 89 900,- Kč;

        Celkové náklady byly k uvedenému dni 78 804,- Kč;

        Za údržbu zeleně (sekání a hrabání trávy, hrabání listí (nejvyšší položka) 52 718,- Kč;

        Sběr a odvoz odpadu 13 661,- Kč.

Hospodářský výsledek k 5.11. 2017 je + 11 096 Kč.


Výbor spolku navrhuje objednat jeden mimořádný prořez zeleně v hodnotě 20 - 30 tisíc Kč.

Pan Štěpánek vyzval přítomné členy, jestli souhlasí s mimořádným prořezem v hodnotě 30 000 Kč či mají jiný protinávrh, jak jej provést levněji. Návrh na mimořádný prořez bude v doplnění návrhu usnesení.

Hlasování o zprávě o hospodaření:

Pro: všichni (12)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zpráva byla jednomyslně schválena.

7) Diskuze/Různé: prořez keřů a stromků, připomínky, náměty...

 

Pan Štěpánek:

vyzval přítomné členy, jestli mají nějaký nápad/návrh, jak co nejlevněji zajistit údržbu zeleně a případně ušetřit na celkovém provozu hřbitůvku. Již je nutné řešit tyto otázky s ohledem na klesající příjem finančních prostředků pro provoz hřbitova.

 

Paní Juranová:

navrhla pořídit na pozemek kompostér.

 

Pan Štěpánek:

členy informoval, že největším problémem je v tuto chvíli spíše sekání/prořezání zeleně než samotná likvidace tohoto odpadu. Požádal tedy členy, zda neví o někom, kdo by zajistil údržbu zeleně levněji. Současně vyslovil obavy s tím, aby nebyl kompostér odcizen nebo nebyl využíván jako popelnice.

Opět výbor apeloval na členy, aby se více zúčastňovali plánovaných brigád a tím spolek ušetřil na údržbě zeleně.

8) Usnesení

Pan Štěpánek seznámil členy s návrhem Usnesení:

1) Náhradní členská schůze bere na vědomí:

- Výroční zprávu o činnosti za rok 2016

- Technickou zprávu za rok 2016/2017

2) Náhradní členská schůze schvaluje:

- Revizní zprávu kontrolní komise za rok 2016

- Zprávu o hospodaření spolku v roce 2017

- Výdaje do konce roku 2017 navýšené o částku 30 000 Kč na mimořádný prořez zeleně

Pan Štěpánek požádal přítomné o připomínky k návrhu usnesení. Nikdo nevznesl žádnou další připomínku, nechal tedy o návrhu hlasovat.

Hlasování:

Pro: všichni (12)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.


9) Závěr

Pan Štěpánek poděkoval za účast a pozornost. Požádal přítomné členy, aby pokud na hřbitůvku uvidí někoho, kdo nebyl přítomen na této schůzi, aby ho upozornil na počínající kritickou finanční situaci a dodržování příspěvkové morálky.

Na závěr poděkoval všem členům výboru za jejich aktivní činnost.

Zejména poděkoval paní Řezníkové za  úsilí vynaložené při získání povolení k dalšímu užívání

pozemku.

 

Zápis jednání provedla P. Burgerová