Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č.3 - Revizní zpráva kontrolní komise

21. 11. 2017

 Zpráva ke stažení

Zpráva kontrolní komise Spolku Občanské sdružení přátel pietního Parku Draháň pro členskou schůzi konanou dne 7.11.2017

 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok 2016.

Byla provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, přijatých faktur, bankovního účtu, přijatých a provedených plateb.

Příjmové i výdajové pokladní doklady a přijaté faktury jsou řádně očíslovány samostatnou číselnou řadou.

Příjmy tvořily členské příspěvky a úroky na běžném účtu. Celková výše příjmů za rok 2016 byla  93.032,- Kč (v roce 2014 činily celkové příjmy 123.168,37, v roce 2015 činily celkové příjmy 119.511,33 Kč). Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles příjmů ve výši  30.136,-Kč

Za rok 2016 bylo podle účetnictví a účetní uzávěrky na členských příspěvcích vybráno celkem  90.320,-  Kč což je o 19.040,- Kč méně než v roce 2015. Dochází tak každoročně k významnému poklesu členských příspěvků, které slouží k údržbě Pietního parku.

Největší výdajová položka byla za údržbu zeleně Pietního parku, která je prováděna na základě uzavřené smlouvy s panem Jiřím Schrůtou. Celkové náklady na tuto činnost činily v roce 2016 74.850,- Kč včetně prořezu zeleně ve výši 30.000,- Kč, který odsouhlasila členská schůze konaná dne 10.11.2016.  V roce 2015 činily tyto náklady  87.050,- Kč. V roce 2016  byly náklady na tuto činnost nižší o  12.200,-Kč.

Další výdajovou položku byl odvoz odpadů firmou IPODEC v celkové výši Kč 13.661,-

Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 činil účetní ztrátu     17.613,- Kč. V porovnání  s rokem 2015, kdy byla účetní ztráta  ve výši 4.114,- Kč se ztráta prohloubila o 13.499,-  Kč.

Podle účetní závěrky je k  31.12.2016 na běžném účtu 172.927,76,- Kč a stav pokladny činí 10.301,- Kč.

Kontrolní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. Výbor Spolku OSPPP  Draháň hospodařil se svěřenými finančními prostředky hospodárně a v souladu se stanovami. Příjmy byly použity výhradně na údržbu pietního parku.

Kontrolní komise děkuje všem řádně platícím členům, neboť bez jejich příspěvků  by nebylo možné udržovat Pietní park v současné podobě.

Bohužel v posledních letech dochází k pravidelnému poklesu ve výběru členských příspěvků. Tato skutečnost velmi negativně ovlivňuje hospodářský výsledek (stále vyšší účetní ztráty) a  pokles finančních prostředků, určených na údržbu pietního parku.

Kontrolní komise děkuje všem členům výboru za práci pro občanské sdružení, kterou konají bez nároku na odměnu.  Členům nejsou  vypláceny ani žádné výdaje spojené s činností pro občanské sdružení.

 

V Praze dne 31.10.2017

 

Zpracovala:  Irena Pavlová

                                                                  Za revizní komisi:    Irena Pavlová,

                                                                                                      Kristýna Mauleová    

                                                                                                      Petr Štěpánek