Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z náhradní členské schůze OSPPP 10.11.2016

30. 11. 2016

Zápis ke stažení

 

 Zápis z Výroční členské schůze

spolku „Sdružení přátel pietního parku Draháň“

 

konané dne 10. listopadu 2016

 

Karel Burger jménem výboru spolku přivítal přítomné členy a informoval, že v současném počtu pouze 27 přítomných členů, z 508 registrovaných členů nejsou usnášeníschopní. 

Proto navrhl ukončení Členské schůze a uspořádání Náhradní členské schůzce po 10-ti minutové přestávce tzn v 18:10 hod. O návrhu na konání náhradní členské schůze nechal hlasovat.

 

Přítomno: 27 členů

 

Hlasování:

Pro: všichni (27)

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

 

 

Náhradní členská schůze

p. Burger zahájil v 18:15 hod Náhradní členskou schůzi a představil členům program schůze.

 

Program:

1) Výroční zpráva za 2015

2) Technická zpráva

3) Revizní zpráva Kontrolní komise za rok 2015

4) Informace o hospodaření spolku 2015

5)Informace o stávajícím statutu pozemku (st.povolení)

6) Schválení výdajů do konce roku 2016

7) Diskuze - zajištění hřbitůvku, brigády, prořez stromů apod.

8) Usnesení a závěr

 

Hlasování:

Pro: všichni (27)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh programu jednomyslně schválen.

 

 

1) Výroční zpráva za rok 2015

 

Paní Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

za rok 2015 - 508 členů, celkem bylo vybráno na příspěvcích 109 367 Kč

příspěvky byly zaplaceny 193 členy.

Spolek má uzavřenu smlouvu s vlastníkem pozemku na dobu neurčitou, od pronajímatele obdržel souhlas s prodloužením pronájmu o dalších 5 let

V roce 2015 obdržel spolek sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč

 

Paní Štěpánková jménem členů výboru poděkovala všem přítomným členům za placení příspěvků.

Hlasování o Výroční zprávě proběhne v rámci Usnesení na konci náhradní členské schůze.

 

 

2) Technická zpráva 2015-2016

 

Pan Burger seznámil členy s Technickou zprávou – příloha č.2 zápisu.

Nebyly organizovány žádné brigády. Základní údržba byla prováděna na základě smlouvy - jednalo se o ostříhání a prořez zeleně.

Upozornil, že pokud si někdo sám dělá prořez, případně ostříhání zeleně na svém hrobečku, je nutné, aby vše dal do kontejneru.

Pan Štěpánek byl velmi důrazně upozorněn Policií ČR, že je zakázáno rozdělávat oheň. V případě většího prořezu a případného pálení větví a listí, je nutné toto nahlásit hasičům, aby nedošlo k opětovnému konfliktu s policií.

 

V průběhu roku došlo k několika krádežím svíček, ale i výzdob z hrobečků. Z toho důvodu bylo na nástěnce vyvěšeno upozornění, že je prostor hřbitůvku monitorován.

 

Dobrovolný sbor hasičů z Ďáblic pravidelně zajišťuje potřebnou vodu, vždy jen za úhradu dopravy.

V zimě bude na bráně umístěna výstraha: " V zimních měsících je vstup na pozemek pouze na vlastní nebezpečí."  Příjezdová cesta je opět ve špatném stavu a Zahrádkářský spolek nesouhlasí s tím, aby se spolek hřbitůvku jakkoliv staral o stav cesty. Není tedy v silách výboru s tím cokoliv dělat.

 

 

3) Revizní zpráva Kontrolní komise 2015

 

Pan Štěpánek:

- přednesl členům Revizní zprávu Kontrolní komise, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly žádné dotazy ani doplnění.

 

Hlasování:

Pro: všichni (27)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zpráva byla jednomyslně schválena.

 

 

4) Informace o hospodaření spolku

 

Paní Štěpánková:

·        k 9.11.2016 76.300 Kč

·        celkové náklady 67 183 Kč

·        údržba zeleně (nejvyšší nákladová položka 41 400 Kč)

·        sběr a odvoz odpadu 13 661 Kč

·        hospodářský výsledek k 9.11.2016 9 117 Kč

 

Informace je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Výše příspěvků vybraných se stále snižuje a již nyní máme sotva na pokrytí základních nákladů, jako je prořez zeleně, odvoz odpadu, zajištění vody na pozemku. S ohledem na opožděné platby je potřeba zlepšit platební morálku členů.

 

 

5) Informace o stávajícím statutu pozemku

 

Informaci podala paní Řezníková:

- společnost Ekospol dala souhlas s prodloužením pronájmu o 5 let, do roku 2022 a souhlas s podáním žádosti o prodloužení stavebního povolení hřbitova. Výbor podal žádost k Městské části Prahy 8 a k Městské veterinární správě. Kladné vyjádření k žádosti bylo odpovědnými pracovníky přislíbeno. Stavební úřad však požaduje podání nové žádosti o stavební povolení, nikoliv jen žádosti o prodloužení, jak tomu bylo v posledním případě. Všechny žádosti o vydání dočasného stavebního povolení byly podány. V tuto chvíli čekáme na písemné vyjádření Městské části Prahy 8. Původní dočasné stavební povolení končí v tomto roce.

 

 

6) Schválení výdajů do konce roku 2016

 

Paní Štěpánková:

- informovala o předpokládaných výdajích do konce roku 2016 a upozornila, že v tuto chvíli je nejdůležitější provedení prořezu zeleně. Rovněž upozornila, že je možné uvolnit pouze částku cca 30 000 Kč na mimořádný podzimní prořez a vyhrabání listí.

 

 

7) Diskuze

 

a) Paní Hájková

- podala návrh na zrušení hrobečků, které vlastní neplatící členové.

Pan Burger informoval, že hodně platících členů, kteří se starají o své hrobečky, se zároveň starají i o ty vedlejší, když vidí, že chátrají. To je potom příčinou toho, že se v mnoha případech nedá bezpečně identifikovat, který z hrobů je již opuštěný.

 

b) Pan Lukeš

- poděkoval za loňský velký prořez. Vrátil se ke svému dřívějšímu návrhu o rozprašování popela zemřelých zvířat. Také upozornil, že zrušení některých hrobečků neznamená úsporu nákladů.

Zároveň upozornil, že vzhledem ke stále se snižující celkové částce příspěvků, bylo by dobré, zvýšit roční příspěvky.

 

Paní Skrbková informovala, že výše příspěvku je stanovena jako minimální. Je zde samozřejmě prostor pro ty, kteří jsou ochotni a schopni dát více peněz. Zvýšení výše příspěvku jen dopadne na staré lidi, kteří nemají možnost dávat více peněz než v tuto chvíli.

Řešením by také byla pomoc na brigádách, kdy se pořádek - prořez, shrabání listí, úklid pozemku apod. může udělat v rámci brigády, kdy se nemusí platit práce třetím stranám. Pravidelně se na brigádách scházel jen výbor, který se o pozemek snažil starat.

 

Pan Burger uvedl, že rozptylová loučka je určitý zajímavý nápad, ale souvisí s tím několik kroků. V tuto chvíli nemáme souhlas majitele (kdy jen prodloužení pronájmu nebylo jednoduché od nich získat) a v neposlední řadě by se musel najít vhodný prostor.

 V rámci brigády se podařilo najít i několik neplatících členů, kteří se stali platící. Nejvhodnější čas pro brigádu je na jaře, v rámci té se dá udělat i přirozené zrušení hrobečků neplatících členů (nikoliv exhumace), jednalo by se o zatravnění prostoru, odstranění oplocení hrobečku apod.

 

Pan Štěpánek ještě doporučil doplnit vývěsku a webové stránky o slovo "minimální" členský příspěvek.

 

Paní Štěpánková navrhla doplnit ještě vývěsku o informaci, že v případě, že dojde ke zjištění, že nebyl členský příspěvek zaplacen, bude v roce 2016 příslušný hrobeček zrušen.

Pan Burger upozornil, že v případě exhumace je nutná přítomnost hygienika, veterináře, ale i zástupce Policie ČR.

 

c) Paní Vávrová

- vznesla dotaz, když má na hrobečku zakopanou urnu a chtěla by jí vyjmout, zda i u tohoto případu je nutná přítomnost hygienika a dalších osob, které musí být u exhumace.

Pan Burger - v tomto případě to není potřeba. Toto se vztahuje pouze na pohřbená těla zvířat, ne na urny.

 

d) Pan Suchý

- požádal, zda by bylo možné uvést na pravou míru vztahy se zakladatelem hřbitova panem Lukášem a jejich další vývoj.

Paní Skrbková upozornila, že všechny potřebné informace jsou na webových stránkách.

 

e) Pan Lukeš

- požádal, zda by bylo možné s majitelem pozemku otevřít otázku rozptylové loučky, dále upozornil, že na pozemku hřbitůvku nevlastníme nic, ani pozemek, ani vzrostlé stromy. Se změnou zákonů se majitel pozemku stal vlastníkem i zeleně a stromů na hřbitově.

Paní Řezníková uvedla, že věc rozptylové loučky bude řešena s majitelem společnosti Ekospol, která je vlastníkem pozemku tak, jak přislíbila. Podle dosavadních postojů společnosti Ekospol, však nebude možné na charakteru a způsobu užívání pozemku, na kterém je hřbitov, nic měnit.

 

f) Pan Burger

- konstatoval, že na pozemku se již pravděpodobně negativně ovlivňují některé stromy a dřeviny navzájem a roste počet uschlých stromků.Upozornil na důležitost mimořádného prořezu a vyčlenění dodatečné částky ještě pro tento rok.

 

g) Pan Šrůta

- za společnost, která prořez zajišťuje, také doporučil vyčlenit částku alespoň 30 000 Kč, která zajistí dostatečný prořez aspoň na hlavních přístupových cestčkách.

 

h) Paní Štěpánková

- oznámila, že celá řada potřebných prací (shrabání listí, apod.) by bylo možno provést v rámci vlastních sil na brigádě, ale to by se brigád musel zúčastnit více členů a nejenom výbor.

 

i) Pan Suchý

- požádal o včasné informování o tom, co se přesně v rámci brigády bude provádět a jaké nářadí je potřeba. Dobré dát na vývěsku i na webové stránky.

 

 

8) Usnesení a závěr

 

Pan Burger seznámil členy s návrhem Usnesení:

 

1) Náhradní členská schůze bere na vědomí:

- schválení revizní zprávy kontrolní komise 2015

- schválení technické zprávy za rok 2015/2016

 

2) náhradní členská schůze schvaluje:

- výroční zprávu o činnosti za rok 2015

- informaci o hospodaření v roce 2016

- schválení výdajů do roku 2016 navýšených o částku 30 000 Kč za podzimní prořez zeleně podle pozměňovacího návrhu z diskuze.

 

Požádal o případné doplnění nebo návrh změn. Nikdo nevznesl žádnou další připomínku.

 

Hlasování:

Pro: všichni (27)

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Pan Burger poděkoval za pozornost a požádal přítomné členy, aby pokud na hřbitůvku uvidí někoho, kdo nebyl přítomen na této schůzi, aby ho upozornil na počínající kritickou finanční situaci.

Na závěr poděkoval všem členům výboru za jejich aktivní činnost.