Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č.1 Výroční zpráva OS PPPD za rok 2015

1. 12. 2016

 Vyrocni_zprava_OS_PPPD_za_rok_2015

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  Spolku Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň

za rok 2015
 OBSAH :

 

1.    Vznik a účel spolku

2.    Základní údaje o spolku

3.    Členská základna

4.    Činnost a aktivity spolku v roce 2015

5.    Hospodaření spolku v roce 2015

6.    Prostředky na běžném účtu

7.    Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015

8.    Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

 

1.    Vznik a účel spolku

1.1.   Spolek Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň ( dále jen „ Spolek“) byl založen   dne 25.6.2007 podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružení občanů , ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 3045 odst.1 zákona č.89/2012Sb. v platném znění se sdružení považuje za Spolek.Spolek se plně  řídí a vždy  dodržuje  schválené stanovy spolku.Vždy bylo a je dodržováno hlavní poslání Spolku a to ,aby  hřbitov zůstal i nadále důstojnou a udržovanou částí území městské části Praha 8, v katastrálním území Bohnice. Jedná se především o organizování, zajišťování a poskytování péče o hřbitov a jeho bezprostřední okolí.

1.2.   Spolek není nástupnickou organizací po zřizovateli hřbitova. Od zřizovatele hřbitova nebyly převzaty žádné prostředky na zajištění údržby daného území.  Dne 31.12.2016 končí lhůta povolení Stavby dočasné  „Pohřebiště pro malá zvířata – Bohnice „.

 

2.    Základní údaje o Spolku

2.1.   Název:      Spolek Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň

Sídlo:        Praha 8, U libeňského pivovaru 14, 180 00

IČ:            22662316

Právní forma: Spolek, zapsáno1.ledna 2014

Bankovní spojení a číslo účtu: 150141319/0800

 

2.2.   Výbor Spolku k 31.12.2015

Předseda Spolku:                     Lucie Řezníková

Členové Spolku:                        Květuše Skrbková

                                                          Karel Burger

                                                          Renata Štěpánková

 

2.3.   Kontrolní komise Spolku:

 

Předseda kontrolní komise:      Irena Pavlová

Členové kontrolní komise:        Kristýna Mauleová

                                                          Petr Štěpánek

3.    Členská základna

3.1.   Členem může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí se základní cílem Spolku a hodlá se podílet na jeho naplňování. Členem se může stát výše uvedená osoba na základě písemné nebo elektronické přihlášky. Další podmínky členství jsou stanoveny ve stanovách Spolku, které jsou uveřejněny na webových stránkách Spolku

 http://www.petpieta.cz

3.2.    K 31.12.2015 bylo ve  Spolku  registrováno 508 členů.Členské příspěvky představovaly částku  109 360,-Kč.To je o 11 240,- Kč méně v porovnáním s loňským rokem. Příspěvky byly zaplaceny  sto devadesáti třemi členy.

4.    Činnost a aktivity Spolku v  roce 2015

4.1.   Spolek má uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou s vlastníkem pozemku společností EKOSPOL a.s., IČ 63999854 vedeném pod parcelním číslem 718/2, v katastrálním území Bohnice, obec Praha 8. Od pronajímatele pozemku jsme obdrželi Souhlas s prodloužením dočasné stavby na dalších pět let.  

4.2.   Na základě roční smlouvy  s panem Jiřím Schrutou byla prováděna údržba zeleně hřbitova . Pro Vaši představu uvádím , že za každé  posekání trávy  včetně shrabání  a odvozu byla sjednána jednotná cena ve výši 6 900,- Kč včetně DPH.  Každá další činnosti jako je hrabání listí včetně odvozu nebo jarní vyhrabání trávy včetně odvozu je fakturována částkou 3 450,- Kč včetně DPH . V roce 2015 byl  proveden jeden mimořádný prořez zeleně v celkové hodnotě 50 000,- Kč.

4.3.   Dodávka užitkové  vody k zalévání byla zajišťována prostřednictvím dobrovolných hasičů z Ďáblic.

4.4.   V měsíci květnu 2015 Spolek obdržel  sponzorský dar v hodnotě 10 000,-Kč.

 

5.    Hospodaření Spolku v roce 2015

5.1.  V roce 2015 byly vykazovány  náklady a příjmy pouze z hlavní činnosti. Příjmy byly tvořeny členskými příspěvky , úroky na běžném účtu a sponzorským darem. Všechny náklady sloužily k zajištění a uskutečnění cílů Spolku podle platných stanov. Tak jak již v předchozích letech tak i v roce 2015 byl  hřbitov   udržován v řádném a důstojném stavu. 

5.2. Spolek nepořídil žádný hmotný majetek.

5.3. Spolek uzavřel účetní rok 2015 se ztrátou 4 114,-Kč. Ve srovnání s předchozím rokem byla ztráta o 1 467,-Kč vyšší. Při srovnání s rokem 2014 byly celkové příjmy o 3 657,-Kč nižší, celkové náklady byly sníženy  o 2 191,-Kč. Mezi nejvyšší nákladové položky patřila údržba zeleně v celkové výši 87 050,-Kč, která byla v porovnání s rokem 2014 nižší o 5 596,- Kč. Další významnou položkou byl odvoz odpadu společností IPODEC v celkové výši 13 924,- Kč.

 

Výbor Spolku prostřednictví této zprávy chce  poděkovat všem platícím členům .Zároveň Vás chce  všechny ujistit, že s prostředky je a   nadále bude  řádně hospodařeno.

 

5.4.Přehled hospodářského výsledku

Rok

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

Výsledek hospodaření (Kč)

2007 

174 320,-

50 998,-

123 322,-

2008

313 708,-

160 157,-

153 551,-

2009

199 729,-

235 373,-

- 35 644,-

2010

139 204,-

211 497,-

- 72 293,-

2011

150 806,-

108 241,-

42 565,-

2012

130 908,-

97 841,-

33 067,-

2013

111 554,-

148 721,-

- 37 167,-

2014

123 168,-

125 816,-

-2 647,-

2015

119 511,-

123 625,-

- 4 114,-

                                                                                                  

                                                                                                                     

6.    Prostředky na bankovních účtech

Konečný stav na běžném účtu k 31.12.2015 byl ve výši 194 317,91  Kč. V porovnání se stavem prostředků  na běžném účtu k 31.12.2014 došlo ke snížení  prostředků o  9 256,44 Kč.

Stav hotovosti k 31.12.2015 byl ve výši  6 524,-Kč.

 

 

 

 

7.    Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

 

Součástí Výroční zprávy Spolku je Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015.

 

8.    Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

 

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

Prohlašujeme tímto, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány ani zkresleny.

 

V Praze dne 10.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánková Renata                                          Řezníková Lucie

člen výboru Sdružení                                       

 

předseda výboru Sdružení