Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 27.10.2022

9. 11. 2022

Výroční členská schůze OS PPPD[1]

 

Dne 27. října 2022 podle připraveného programu v 17:30 hod p. Štěpánek, který byl požádán výborem o řízení schůze, zahájil výroční členskou schůzi OS PPPD, přivítal jménem výboru všechny přítomné a hned v úvodu konstatoval, že je jako téměř každoročně nízká účast členů.

 

Následně seznámil přítomné s návrhem programu výroční členské schůze:

 

 1. Program schůze a jeho schválení
 2. Výroční zpráva za rok 2021
 3. Technická zpráva za rok 2021-22
 4. Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2021
 5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2022
 6. Diskuze
 7. Návrh usnesení
 8. Závěr

 

Paní Řezníková seznámila přítomné s mandátovou zprávou:

OS PPPD má ke dnešnímu dni 511 registrovaných členů. Na dnešní schůzi je počet přítomných 10 členů.

 

S ohledem na to, že se jako obvykle sešla pouze malá část členů, přednesl p. Štěpánek návrh na zrušení výroční členské schůze a výbor navrhl v souladu se stanovami v 17:35 hod zahájit Náhradní členskou schůzi s následujícím programem:

1. Zahájení

2. Program schůze a jeho odsouhlasení.

3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2021.

4. Technická zpráva za rok 2021/2022.

5. Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2021.

6. Volba nového výboru a kontrolní komise na další období

7. Informace o hospodaření spolku v roce 2022, schválení výdajů do konce roku 2022.

8. Diskuze/ Různé: prořez keřů a stromků, připomínky, náměty, …

9. Usnesení

10. Závěr

 

K tomuto návrhu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky a proto p. Štěpánek nechal hlasovat o návrhu na svolání Náhradní členské schůze dne 27. 10. 2022 v 17:35 hod:

 

Souhlasí s návrhem 10        Proti návrhu 0        Zdržel se hlasování 0

 

 

Náhradní členská schůze OS PPPD

 

 1. Zahájení

Pan Štěpánek v souladu s jednomyslně odhlasovaným programem Náhradní členské schůze zahájil schůzi v 17:35 hod.

 

 1. Program schůze a jeho odsouhlasení

Toto bylo již provedeno v předcházející části, kdy byl jednomyslně odhlasován doplněný program pro náhradní členskou schůzi, a proto pokračoval 3. bodem programu. Požádal paní Štěpánkovou
o přednesení Výroční zprávy o činnosti OS PPPD za rok 2021.

 

 1. Výroční zpráva o činnosti OS PPPD za rok 2021.

Paní Štěpánková seznámila členy s Výroční zprávou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Zpráva je rozdělena do následujících bodů:

 1. Obecné informace o organizaci – bez změn
 2. Hlavní cíle organizace – bez změn
 3. Členská základna

            Spolek evidoval ke konci sledovaného období 512 členů. Z uvedeného počtu členské

 příspěvky zaplatilo 91 členů, bylo 120 příjmů. V průběhu roku 2021 ani v období od minulé schůze nepřibyl žádný nový člen.

 1. Činnosti v roce 2021 viz Příloha 1
 2. Hospodaření organizace v roce 2021

Rok 2021 jsme skončili se ziskem 7.210,00 Kč. V porovnání s rokem 2020 se nám podařilo vylepšit hospodářský výsledek o 35.265,00 Kč. Finanční prostředky OS PPPD byly použity pouze na nutné výdaje. Celkové náklady na údržbu zeleně byly nižší o 24.502,50 Kč. Bohužel společnost IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a.s. nám zvýšila cenu za odvoz odpadu
o 3.146,00 Kč.

Příjmy byly tvořeny výhradně členskými příspěvky a úroky na běžném účtu v celkové výši 85.031,00 Kč.

 1. Účetní dokumenty k 31.12.2021

Spolek se musí řídit zákonem o účetnictví č. 563/91Sb. a postupy účtování pro neziskové organizace. Účetním obdobím byl kalendářní rok.

Součástí výroční zprávy jsou dvě přílohy:

 • Příloha č. 1 - Rozvaha k 31.12.2021
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Další informace jsou k dispozici v Hlavní knize a Deníku za období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

 1. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Osoby odpovědné za výroční zprávu tímto prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány ani zkresleny.

 

 1. Závěr

 

Pan Štěpánek poděkoval za přednesení zprávy a požádal přítomné, pokud mají ke zprávě dotazy nebo připomínky, aby je přednesli v diskuzi, která je programovým bodem (8)). Hlasování
o výroční zprávě proběhne v rámci Návrhu usnesení na konci schůze.

 

 1. Technická zpráva za rok 2021/2022

Dalším bodem programu byla Technická zpráva za rok 2021/2022, která je Přílohou 2. O její přednesení p. Štěpánek požádal p. Burgera.

Pan Burger uvedl, že z hlediska údržby nedošlo k žádným změnám, Byla organizována pouze jedna brigáda. Přetrvávajícím problémem je pořádek před branou a na ploše pro parkování, kterou soustavně znečišťují návštěvníci sousedního legionářského hřbitova.

Během uplynulého období se na členy výboru obrátilo několik lidí s žádostí o radu, co s ostatky jejich milovaného zvířátka. V takových případech je odkazujeme na naše webové stránky nebo přímo na společnost PET MEDIC, případně KERBEROS. Často se potom na již existujícím hrobě objeví urna zpopelněného miláčka. V této souvislosti chceme upozornit, že umístění urny není proti pravidlům pohřbívání, ale výbor nemůže nést odpovědnost za případné poškození urny postavené na hrobě při provádění údržbových prací nebo za její zcizení.

V příštím roce bude nutno se zaměřit na stav oplocení hřbitova, které nám začalo chátrat.

Pokud máte dotazy nebo připomínky prosím o jejich přednesení v diskuzi.

 

 1. Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2021

 

Dalším bodem programu byla Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2021, kterou přednesl pan Štěpánek. Tato zpráva je Přílohou 3 tohoto zápisu z členské schůze.

K revizní zprávě nikdo z přítomných neměl připomínky a proto p. Štěpánek nechal hlasovat o jejím schválení:

Se zprávou souhlasí 10 přítomných členů     Nesouhlasí 0    Zdržel se hlasování 0

Revizní zpráva Kontrolní komise byla jednomyslně schválena.

 

 1. Volba členů výboru OS PPPD a volba členů Kontrolní komise.

Ve složení výboru dochází k drobné změně, kdy z výboru odchází ze zdravotních důvodů p. Burger. Výbor spolku bude v souladu se stanovami tříčlenný, a protože nebyli navrženi žádní protikandidáti a složení by tedy mělo odpovídat původním členům tzn.:

 • předsedkyně OS PPPD:       ml. paní Lucie ŘEZNÍKOVÁ
 • člen výboru:                     pan Stanislav SKALICKÝ
 • člen výboru:                      ml. paní Renáta ŠTĚPÁNKOVÁ

Protože složení výboru nezměnilo, pan Štěpánek nechal hlasovat o složení výboru najednou „an blok“:

S návrhem složení výboru souhlasí             10      Proti návrhu            0       Zdržel se hlasování          0

Složení výboru bylo jednomyslně schváleno, a proto v dalším období bude činnost spolku OS PPPD bude řídit výbor ve výše uvedeném složení.

 

Ve složení Kontrolní k žádné změně nedochází, a proto byl předložen návrh na složení Kontrolní komise:

 • předseda kontrolní komise:          Irena Pavlová
 • členové kontrolní komise:   Kristýna Mauleová

                                               Petr Štěpánek

Protože se složení komise nezměnilo, bylo hlasováno o složení Kontrolní komise najednou „an blok“:

S návrhem složení komise souhlasí             10      Proti návrhu            0       Zdržel se hlasování          0

Složení Kontrolní komise bylo jednomyslně schváleno, a proto v dalším období bude komise pracovat ve výše uvedeném složení.

 

 

 1. Informace o hospodaření v roce 2022 a schválení výdajů do konce roku

Pan Štěpánek požádal paní Štěpánkovou přednesení Informace o hospodaření v roce 2022. Kompletní informace je Příloha 4 tohoto zápisu.

Paní Štěpánková podala informaci o hospodaření v roce 2022 a nastínila složení a přibližnou výši nákladů do konce roku. Rovněž v informaci upozornila na to, že výbor nebude mít finanční prostředky na mimořádný prořez stromů a dřevin zajišťovaný externí firmou.

Pokud to bude jen trochu v našich silách, musíme provádět nezbytný prořez pouze vlastními silami. Výbor je připraven projednat jiné alternativy navržené ze strany členů Spolku, jak zabezpečit více prostředků, kde ušetřit.

Pan Štěpánek poděkoval za přednesení informace a návrhů výdajů v roce 2022 a dotázal se přítomných zda, má k tomu někdo připomínky? Protože tomu tak nebylo, dal hlasovat, kdo souhlasí se zněním přednesené informace o hospodaření v roce 2022:

Souhlasí s návrhem 10                         Proti návrhu 0                    Zdržel se hlasování 0

Informace o hospodaření v roce 2022 a návrh výdajů do konce roku byla jednomyslně schválena.

 

 1. Diskuze

Dalším bodem programu je diskuze. Pan Štěpánek otevřel diskuzi:

 

Paní Řezníková:

 • Informovala o povolení prodloužení existence pietního parku do roku 2026.
 • Upozornila na bujnou zeleně na naší straně příjezdové cesty, kterou budeme muset upravit na jaře vlastními silami, ale současně uvedla, že ze strany zahrádkářské kolonie nikdo zeleň neupravuje. O průjezdnost cesty se musí postarat majitel komunikace a tím je MČ Praha 8.

Pan Burger:

 • Před vstupem na hřbitov je neustálý nepořádek, který způsobují návštěvníci legionářského hřbitova.
 • Na jaře bude nutná důsledná kontrola a oprava oplocení hřbitova. V levém zadním rohu od brány někdo vylomil kovový sloupek oplocení. Plot zatím drží na stromcích, které v této části hřbitova rostou.

 

Protože nikdo další se do diskuze nepřihlásil p. Štěpánek diskuzi ukončil a přistoupil k dalšímu bodu programu, kterým bylo:

 

 1. Usnesení

 

Devátým bodem programu byl návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Náhradní členská schůze bere na vědomí:

 1. Výroční zprávu o činnosti za rok 2021,
 2. Technickou zprávu za rok 2021/2022,

 

Náhradní členská schůze schvaluje:

 1. Revizní zprávu kontrolní komise za rok 2021
 2. Složení nově zvoleného výboru OS PPPD
 3. Složení nově zvolené kontrolní komise OS PPPD
 4. Zprávu o hospodaření spolku v roce 2022, schválení výdajů do konce roku 2022

 

P. Štěpánek se dotázal, zda má někdo jiný návrh nebo doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné připomínky dal hlasovat o předneseném návrhu usnesení:

 

Souhlasí s návrhem 10                           Proti návrhu 0                    Zdržel se hlasování 0

 

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

 1. Závěr

 

Posledním bodem schůze je její závěr. Schválený program schůze byl vyčerpán. P. Štěpánek
a paní Řezníková jménem členů výboru poděkovali všem přítomným a popřáli jim mnoho zdraví a štěstí, hezké a klidné blížící se Vánoční svátky.

 

[1] OS PPPD = Občanské Sdružení Přátel Pietního Parku Draháň